ธรรมาภิบาลของข้าราชการและพนักงานในสำนักงานสรรพากร พื้นที่กาฬสินธ์ุ (The Good Governance of the Government Officers and Employees in the Revenue Office, Kalasin Province)

11 Pages Posted: 11 Oct 2018

See all articles by Wittawat Pedkhan

Wittawat Pedkhan

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Vacharin Chansilp

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU)

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับธรรมาภิบาลของข้าราชการและพนักงานในสา นักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของข้าราชการและพนักงานในสานักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาลของข้าราชการและพนักงานในสา นักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ ตัวอย่างที่วิจัย คือ ข้าราชการและพนักงานในสา นักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ จานวน 92 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและพนักงานในสา นักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์มีความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก และข้าราชการและพนักงานในสานักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ มีระดับธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากสา หรับ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการและพนักงานในสา นักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ที่มีอายุต่างกัน จะมีธรรมาภิบาลแตกต่างกัน ส่วนข้าราชการและพนักงานในสานักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ที่มีเพศ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส ประเภทบุคลากร อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน จะมีธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกันและพบว่า ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาลของข้าราชการและพนักงานในสา นักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธ์ุ

English Abstract: The objectives of the research were 1) to study the level of the good governance of the government officers and employees in the Revenue office, Kalasin Province, 2) to compare the good governance of the government officers and employees in the Revenue Office, Kalasin Province according to their personal factors, and 3) to study the relationship between the knowledge of the good governance and the good governance of the government officers and employees in the Revenue Office, Kalasin Province. The sample size composed of 92 in the government officers and employees in the Revenue Office, Kalasin Province personnel by proportional stratified sampling. Data were collected by a questionnaire. Data were analyzed by a statistical software. Statistical tools used for data analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation, ttest, One-Way ANOVA, and Pearson’s Product Moment Correlation was at the 0.05 level of significance. The results of the research found that the government Officers and employees in the Revenue Office, Kalasin Province of the official had knowledge of the good governance was at high level. The good governance of the government Officers and employees in the Revenue Office, Kalasin Province was at high level. The hypothesis testing revealed that the difference of age of the government Officers and employees in the Revenue Office, Kalasin Province caused the difference of their good governance. Whereas gender, educational level, marriage status, list of the personnel, rate of salary, and period of performance of the government Officers and employees in the Revenue Office, Kalasin Province caused no difference of their good governance. However, knowledge of the good governance had relationship with the the good governance of government Officers and employees in the Revenue Office, Kalasin Province.

Keywords: Good Governance, Officers, Employees, Revenue Office

Suggested Citation

Pedkhan, Wittawat and Chansilp, Vacharin, ธรรมาภิบาลของข้าราชการและพนักงานในสำนักงานสรรพากร พื้นที่กาฬสินธ์ุ (The Good Governance of the Government Officers and Employees in the Revenue Office, Kalasin Province) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3261062 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3261062

Wittawat Pedkhan (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Vacharin Chansilp

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU) ( email )

Kasetsart University
Ngamwongwan Rd., Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
2
Abstract Views
67
PlumX Metrics