ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตการทำงาน: กรณีศึกษาข้าราชการเรือนจำ และทัณฑสถาน เขต 2 (Relationship between Organization Climate and Quality of Work Life: A Case Study of the Prison and Correctional Institution Officials Region 2)

8 Pages Posted: 11 Oct 2018

See all articles by Tharawan Chooklin

Tharawan Chooklin

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Kevalin Silphiphat

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตของข้าราชการเรือนจาและทัณฑสถาน เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการเรือนจาและทัณฑสถาน เขต 2จาแนกตามปัจ จัยส่วนบุคล และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการเรือนจะและทัณฑสถานเขต 2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจะและทัณฑสถาน เขต 2 จา นวน 14 แห่ง จา นวน 256 คน โดยใช้วิธีสมุ่ ตัวอย่างแบบเป็นสัดสว่ น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า tการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการเรือนจาและทัณฑสถานเขต 2 ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทางานไม่แตกต่างกัน บรรยากาศในการทางานของเรือนจาและทัณฑสถาน เขต 2 มีความเหมาะสมต่อการทางานมาก โดยด้านที่มีระดับบรรยากาศองค์การมากที่สุด คือ โครงสร้างองค์การ และคุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการเรือนจา และทัณฑสถานเขต 2 อยู่ในระดับที่ดี โดยด้านที่มีระดับคุณภาพชีวิตการทางานที่มากที่สุด คือ ด้านสภาพการทางานที่มีความปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ และพบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทา งานของเรือนจา และทัณฑสถาน เขต 2 อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ.01

English Abstract: The purposes of this research were 1) to study the level of organization climate and quality of work life of the prison and correctional institution officials region 2; 2) to compare quality of work Life of prison and correctional institution officials region 2 regarding personal factors and 3) to examine the relationship between organization climate and quality of work life of prison officials at the prison and correctional institution Region 2. The sample consisted of 256 officials from 14 prison and correctional institutions region 2.The instrument used in collecting data was a questionnaire comprising personal information, quality of work life, and organization climate questions. The collected data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The results that found samples with different personal factor had no different in the quality of work life. Organization climate in the working of the prison and correctional institution region 2 were at good. The highest level of organizational climate was organization structure. Quality of life in the working of prison officials at the Prison and Correctional Institution Region 2 was at the highest level. The highest level of the quality of working aspect was the safe and healthy working conditions. The result also showed that the organizational climate was positively relate to quality of working life of prison officials at the prison and correctional Institution region 2, at the level of statistical significance.01.

Keywords: Quality of Work Life, Organization Climate, Prison Officials at the Prison and Correctional Institution Region 2

Suggested Citation

Chooklin, Tharawan and Silphiphat, Kevalin, ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตการทำงาน: กรณีศึกษาข้าราชการเรือนจำ และทัณฑสถาน เขต 2 (Relationship between Organization Climate and Quality of Work Life: A Case Study of the Prison and Correctional Institution Officials Region 2) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3261066 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3261066

Tharawan Chooklin (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Kevalin Silphiphat

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
4
Abstract Views
71
PlumX Metrics