การมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับโครงการจักรยานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (The Undergraduate Students Participation in KU Bike Green Campus at Kasetsart University, Bangkhen Campus)

11 Pages Posted: 11 Oct 2018

See all articles by Areeya Jamnongrit

Areeya Jamnongrit

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Pirada Chairatana

Kasetsart University

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยในครัง้ น้มี ีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับการดา เนินโครงการจักรยานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับการดา เนินโครงการจักรยานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับการดาเนินโครงการจักรยานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตัวอย่างที่ใช้ คือนิสิตคณะเกษตร และคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 347 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับการดาเนินโครงการจักรยานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคาดหวังเกี่ยวกับโครงการจักรยาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับการดาเนินโครงการจักรยาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ความรู้เกี่ยวกับโครงการจักรยานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับการดาเนินโครงการจักรยานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

English Abstract: The objective of this research were to 1) Study of participation are KU Bike Green Campus at Kasetsart University, Bangkhen Campus, 2) Study the relation between knowledge and participation are KU Bike Green Campus at Kasetsart University, Bangkhen Campus. And 3) Study the relation between expectation and participation are KU Bike Green Campus at Kasetsart University, Bangkhen Campus. The sample consisted of 347 students of Faculty of Agriculture and Faculty of Education. The data were collected by questionnaires. The results are analyzed by a statistical software package. The statistical tools used for the analysis were Percentage, Mean, Statistical Deviation and Pearson product moment correlation coefficient. The Level of statistical significance was set at.01. The results of this study found that level of the participation in KU Bike Green Campus Project was moderate. The hypotheses testing revealed that the expectation was positive related to the participation in KU Bike Green Campus Project at was statistical significance of.01. However, the knowledge was not relate to the participation in KU Bike Green Campus at Kasetsart University, Bangkhen Campus.

Keywords: Participation, Green Campus, KU Bike

Suggested Citation

Jamnongrit, Areeya and Chairatana, Pirada, การมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับโครงการจักรยานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (The Undergraduate Students Participation in KU Bike Green Campus at Kasetsart University, Bangkhen Campus) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3261073 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3261073

Areeya Jamnongrit (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Pirada Chairatana

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
102
PlumX Metrics