การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (The Political Participation of the People in Bang Khonthi District, Samut Songkram Province)

11 Pages Posted: 15 Oct 2018

See all articles by Permsak Wannaying

Permsak Wannaying

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Nadhawee Bunnag

Kasetsart University

Jatuporn Banchuen

Kasetsart University

Date Written: january 1, 2016

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจาแนกตามปัจจัยทางสังคม 3) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมทางการเมือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในอาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 394 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชากรนามาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สาหรับค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test สรุปผลการวิจัย ดังนี้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.43) เมื่อเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดในด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย = 3.60) รองลงมา ด้านการเป็นนักกิจกรรมในชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 3.49) ด้านการเป็นผู้สื่อสารทางการเมือง (ค่าเฉลี่ย = 3.48) ด้านการเป็นผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย = 3.37) ด้านการเป็นผู้ประท้วง (ค่าเฉลี่ย = 3.33) และด้านการติดต่อกับทางราชการ (ค่าเฉลี่ย =3.30) ปัจ จัยทางสังคมได้แก่ อายุ และอาชีพของประชาชนที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน ยกเว้น เพศ ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจ จัยส่วนบุคคลได้แก่ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และและประสบการณ์เป็นกรรมการในการจัดการเลือกตั้งแตกต่างกัน ยกเว้น ตาแหน่งทางสังคมต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าร้อยละ 45.1 กลุ่มตัวอย่างประสบปัญหาในเรื่อง ผู้นาท้องถิ่นไม่ได้แนะนาให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจหน้าที่ในทางการเมืองและไตร่ตรองถึงบทบาทหน้าที่ในการใช้สิทธิอย่างถูกต้อง ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.7 ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้นาท้องถิ่นควรให้คาแนะนาแก่ประชาชนถึงบทบาทหน้าที่ในการใช้สิทธิอย่างถูกต้อง

English Abstract: The objectives of the research were 1) to study the level of people’s political participation, 2) to compare the level of people’s political participation classified by social factors, 3) to compare level of people’s political participation classified by personal factors and 4) to identify problems and obstacles of the political participation. The sample group was 394 eligible voters who live in Bang Khonthi District, Samut Songkhram Province. Data was collected by using questionnaire and then analyzed by using statistical software. Statistical tools used for data analysis included the percentages, the arithmetic mean, the standard deviation, t-test and F-test. The result of the research were as follow: As for people’s political participation in Bang Khonthi District, Samut Songkhram Province, the research found that people had overall political participation at moderate level (mean = 3.42). The level could be ranged from the highest to the lowest level as follow: people had highest level of political participation in voting part (mean = 3.58); following by being community activists part (3.49); being political communicators part (mean = 3.48), being political campaigner part (mean = 3.32), governmental agencies coordination part (mean = 3.30), and being protester part (mean = 3.23). About political factors, the research found that people who were different in age and career, had political participation, while people who were different in gender, did not have different level of political participation. As for personal factors, the research found that people who were different in monthly income, level of education, living in community duration and being political party members, did not have different level of political participation, while people who were different in social position and whose relatives ever been local and national politician, did not have different level of political participation. About problems and obstacles, the research found that 45.1% of sample group have faced some problems that encourage/inform local citizen to increase their knowledge and understanding on their political role and the right way to exercise their political. About suggestions, the research found rights that 39.7% of sample group suggested that local leaders should suggest to the people about the right way to exercise their political rights.

Keywords: Political Participation of the People, Bang Khonthi District, Samut Songkram Province

Suggested Citation

Wannaying, Permsak and Bunnag, Nadhawee and Banchuen, Jatuporn, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (The Political Participation of the People in Bang Khonthi District, Samut Songkram Province) (january 1, 2016). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 5, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3263120 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3263120

Permsak Wannaying (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Nadhawee Bunnag

Kasetsart University

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Jatuporn Banchuen

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
205
Abstract Views
3,028
rank
152,482
PlumX Metrics