การบรรเลงกลองในวงดนตรีมังคละ: กรณีศึกษา วง ศ.ราชพฤกษ์ศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (The Drum Performing in Mangla Musical Ensemble: A Case Study of the S. Rajaphruk Silpa Troupe in Mueang, Sukhothai)

14 Pages Posted: 15 Oct 2018

Date Written: january 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของดนตรีมังคละ วง ศ.ราชพฤกษ์ศิลป์ อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และ 2. ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการบรรเลงกลองของวง ศ.ราชพฤกษ์ศิลป์ อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย วงดนตรีมังคละเดิมเรียกว่า “วงปี่กลอง” มีรูปแบบการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยมีพัฒนาการและรูปแบบของดนตรี ซึ่งมีรากฐานเช่นเดียวกับ “เบญจดุริยางค์” ในอินเดียที่แพร่กระจายเข้ามาในแถบเอเชีย ซึ่งประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมดนตรีเข้ามา การบรรเลงกลองในวงดนตรีมังคละ วง ศ.ราชพฤกษ์ศิลป์ อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่าได้มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นจานวน 3 รุ่นจนถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับเปลี่ยนทั้งในด้านการผสมวงดนตรี การใช้เครื่องดนตรี และจานวนบทเพลง ดนตรีมังคละมีบทบาทสาคัญในสังคม กล่าวคือได้ถูกนาไปบรรเลงเพื่อความบันเทิง และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ ทั้งงานมงคล และงานอวมงคล

English Abstract: This research is a qualitative research which aims to 1. Study the elements of Mangla music of the S. Rajaphruk Silpa Troupe in Mueang, Sukhothai, and 2. Study and analyze the drum performing styles of the S. Rajaphruk Silpa Troupe in Mueang, Sukhothai. Mangla ensemble formerly known as the Drum and Flute Band, a performing unique, which had developed and musical form as similar as the Benjaduriyang of India which influenced and spread out into this region including Thailand. The Mangla performing of the S.Rajaphruk Silpa troupe was transmitted since the first generation to the third generation nowadays. Meanwhile, there were improved and developed in ensemble, musical instrument used, and songs. The Mangla music plays an important role in the society. Thus the ensemble is being performed for entertainment, ritualistic function, and etc. either in the auspicious and inauspicious opportunities.

Keywords: Mangla, Mangla Music, Drum and Flute Band, Benjaduriyang

Suggested Citation

Chaodan, Worajak and Yukolthonwong, Supot, การบรรเลงกลองในวงดนตรีมังคละ: กรณีศึกษา วง ศ.ราชพฤกษ์ศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (The Drum Performing in Mangla Musical Ensemble: A Case Study of the S. Rajaphruk Silpa Troupe in Mueang, Sukhothai) (january 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3263142 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3263142

Worajak Chaodan (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Supot Yukolthonwong

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
214
PlumX Metrics