ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ พ.ศ. ... (People’s Opinion on the Draft of the Reproductive Hygiene Promotion Act)

9 Pages Posted: 10 Oct 2018

See all articles by Niriya Buasri

Niriya Buasri

Kasetsart University

Jatuporn Banchuen

Kasetsart University

Date Written: january 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้คือ 1)เพื่อศึกษาความรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ พ.ศ. ... 2)เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ พ.ศ. ... และ 3)เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ พ.ศ. ... โดยศึกษาจากประชาชนผู้ใช้แรงงานอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ค่าสติถิที่ใช้ ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด ค่าไคสแคว์ ผลการวิจัย พบว่า 1)ตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ พ.ศ. ... อยู่ในระดับมาก 2)ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ ในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้านผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ พบว่า 1) ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับร่างพ.ร.บ.ฯ เป็นการยอมรับสมมติฐานบางส่วน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. ... พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะการพักอาศัย และความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศในรูปแบบพูดคุยหรือสนทนา ศึกษาดูใจหรือกาลังคบหา และเพื่อน มีผลทางบวกกับความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย ความสัมพันธ์ในรูปแบบมีความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศ นายจ้างหรือลูกน้อง และอื่นๆ เช่น ลูกค้า พ่อค้า แม่ค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ฯ เป็นการยอมรับสมมติฐานบางส่วน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

English Abstract: This descriptive research aims to study knowledge and people’s opinions on the Draft of the Reproductive Hygiene Promotion Act, personal factors that are associated with the knowledge of public on the Draft of the Reproductive Hygiene Promotion Act and personal factors that are associated with Draft of the Reproductive Hygiene Promotion Act. The samples used in this research were 400 laborers whose age 15 years old or more in Bangkok area. The tools used in this research were questionnaire developed by the researcher. The obtained data was analyzed by using an instant computer program. The used statistics were Percentage, Mean, Standard Deviation, Minimum, Maximum and Chi-Square. The research results indicated that the samples had the knowledge about the Draft of the Reproductive Hygiene Promotion Act in high level. The public comments on the Draft of the Reproductive Hygiene Promotion Act in overall image were in high level of agreement. For the analysis results of association between personal factors and the knowledge, it could be found out that the knowledge had no association with the Draft of the Reproductive Hygiene Promotion Act. There were agreements on some parts of the assumption with statistical significance at the level of 0.05. In addition, association between personal factors and the opinions on the Draft of the Reproductive Hygiene Promotion Act could be found out that personal factors, namely gender, age, marital status, educational level, occupation, residence characteristics and relationships with the opposite sex in term of talking or having conversations, open relationship, in an relationship or friendship had positive effects on the Draft of the Reproductive Hygiene Promotion Act with statistical significance at the level of 0.05. For average monthly income, relationships in term of opposite sex, employer or employee and other statuses, such as customer, merchant had no association with the comments on the Draft of the Reproductive Hygiene Promotion Act. There were agreements on some parts of the assumption with statistical significance at the level of 0.05.

Keywords: Knowledge, Opinion, Reproductive Health Protection Act, Personal Factor

Suggested Citation

Buasri, Niriya and Banchuen, Jatuporn, ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ พ.ศ. ... (People’s Opinion on the Draft of the Reproductive Hygiene Promotion Act) (january 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3263148 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3263148

Niriya Buasri (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Jatuporn Banchuen

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
1
Abstract Views
88
PlumX Metrics