มาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถจักรยานยนต์ในเขตงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ (The Prevention and Suppression Measure of Motorcycle Racing in Traffic Control Center Viphawadi Rangsit/Express Way Area)

7 Pages Posted: 10 Oct 2018

Date Written: january 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตารวจจราจรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ ซึ่งมีจานวน 160 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปประมวลผลข้อมูลโปรแกรมสาเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย มีดังนี้ 1) ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตในเขตงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ ในภาพรวมโดยเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ของตารวจจราจรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ ต่างกันความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุราชการ ระดับชั้นยศ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา ต่างกัน ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถจักรยานยนต์ในเขตงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ ไม่แตกต่างกัน

English Abstract: The research objectives aim to study the opinion level of the traffic police offers at the Vibhavadi Rangsit/Express way traffic control center and study the factors which relate to the protection and suppression measurement for the illegal motorcycle racing on the public road. The samples using in the study are 160 traffic police officers at the Vibhavadi Rangsit/Express way traffic control center. The questionnaire is a tool to collect the data which is analyzed by the statistical program. Also, the statistical methods consist of the percentage, mean value, standard deviation, and the One Way ANOVA with the .05 level of significance. The research result found that 1. The opinions of the sample to the protection and suppression measurement for the illegal motorcycle racing on the public road show that in the overview, they agree at the high level. 2. The result of the hypothesis testing found that the age difference of the traffic police officers at the Vibhavadi Rangsit/Express way affects to the sample opinion at the .05 level of significance. However, the differences of the tenure, ranking, position, education level of the sample have no impact to the opinion of the protection and suppression measurement for the illegal motorcycle racing on the public road.

Keywords: Protection and Suppression Measurement, Illegal Motorcycle Racing on the Public Road, Vibhavadi Rangsit/Express Way Traffic Control Center

Suggested Citation

Kosa, Manussanant and Banchuen, Jatuporn, มาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถจักรยานยนต์ในเขตงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ (The Prevention and Suppression Measure of Motorcycle Racing in Traffic Control Center Viphawadi Rangsit/Express Way Area) (january 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3263150 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3263150

Manussanant Kosa (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Jatuporn Banchuen

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
37
Abstract Views
432
PlumX Metrics