ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (The Opinion of Kasetsart University Personnel toward Transforming to Autonomous University)

10 Pages Posted: 10 Oct 2018

Date Written: january 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การ และแรงจูงใจในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ที่มีต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและแรงจูงใจในการทางานกับความคิดเห็นของพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตบางเขน จานวน 204 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการทดสอบที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านความ สาเร็จในการทางาน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นที่มีต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง สาหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐภาพรวม ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลและด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพนักงานที่มีเงินเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนบรรยากาศองค์การภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และแรงจูงใจในการทางานภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001

English Abstract: This research is intended to study organizational climate and employee motivation in University. Employee feedback on the University's campus. Autonomy and to study the opinions of employees. Kasetsart University has continued to be autonomous. By personal factors and examine the relationship between organizational climate and motivation to work on employee feedback. University towards an autonomous university. The samples used in the study are University employees. Academic Support 204 subjects were used to collect data was questionnaires were used for statistical testing. One-way analysis of variance and the correlation coefficient of Pearson. Determine the statistical significance level of 0.05. The results showed that the employee opinions on overall organizational climate and income levels except for its success in the workplace found that employees are on a level lot most of the reviews on the autonomous University of the state the staff reviews the university is autonomous both overall and in the top 5 in the medium for hypothesis testing found that employees with marital status differences in the opinions of the University Autonomy overview development welfare and fringe benefits, and the evaluation of the performance differences are statistically significant at the .05 level and employees whose salaries are different opinions on the university is autonomous the development of the staff evaluation of performance differences statistically significant at the .05 level. the overall organizational climate is related to the comment to an autonomous university In the overall and the statistical significance level of .001 and incentive to work overall opinions on the university is autonomous overall and each aspect is significant at the .001 level.

Keywords: Opinion, Autonomous University, Relationship

Suggested Citation

Kasemopas, Prapern and Banchuen, Jatuporn, ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (The Opinion of Kasetsart University Personnel toward Transforming to Autonomous University) (january 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3263154 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3263154

Prapern Kasemopas (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Jatuporn Banchuen

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
4
Abstract Views
77
PlumX Metrics