ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (Factors Affecting of Behavior Stickiness the Online Social Network Usage of Undergraduate Student Kasetsart University Bangkhen Campus)

9 Pages Posted: 15 Oct 2018

See all articles by Tan Nillamath

Tan Nillamath

Kasetsart University

Wirote Manopimoke

Kasetsart University

Date Written: january 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนิสิต เป็นการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยตัวอย่างที่ศึกษา คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จานวน 379 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสาหรับการทดสอบสมมติฐาน คือ ค่า t-test ค่า F-test และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผลการศึกษา พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีต่ากว่า 20 ปี มีรายได้/รายรับต่อเดือนอยู่ระหว่าง 4,001-8,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท facebook ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์/วัน 1-5 ครั้ง ใช้ระยะ เวลาวันละ 2 -3 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจาระหว่างเวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมที่ทาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด คือ สนทนากับเพื่อน/ติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน มีการรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในการใช้สังคมออนไลน์อยู่ในระดับมาก มีปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านการเข้าสังคมอยู่ในระดับมาก และตัวอย่างมีพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวอย่างที่มีรายได้ บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วย อุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้ ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ การทากิจกรรมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่างกัน มีพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างกัน นอกจากนี้ ความถี่ ระยะเวลาในการเข้าใช้สังคมออนไลน์ การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านการเข้าสังคม/การคบเพื่อน ด้านศาสนาและวัฒนธรรม และด้านการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์

English Abstract: The objective of research is to study the online social network stickiness behavior and the factors affecting the online social network stickiness behavior of students. Study in the form of quantitative research by the group of 379 undergraduate students of Kasetsart University Bangkhen Campus example. Use the Accidental Sampling Method, Tools to keep data is questionnaire, used as descriptive statistics, using percentage, mean and standard deviation to describe the value of statistics, and statistics for the difference testing. Statistical fore hypothesis testing are T-test, F-test and Pearson correlation determines the level statistically significant at .05. The study found the most of the sample was female, under 20 years old, monthly current income is between 4,001-8,000 baht, the most of online social network services is facebook about 97.1 percentage, 1-5 times and 2-3 hours a day, the period of using online social network are between 18:00-24:00 pm, the most activities through online social networks is chat with friend, follow friends activities, They realize the risk of using online social network in high level, the sample has the online social network stickiness behavior in a medium level, most of them will be read message and keep looking for the online social network movement during wake up in the morning and on the bed before slept in a high level. The result of Hypothesis testing found the sample that had different monthly income, people who live together, communication equipment, types of online social networks and activities through online social networks have different online social network stickiness behavior. Moreover a perception of the risk of online social, amount of time in the online social networking services, the factors in social surrounding on the communication technology and trading, socialize/companionship, religious and culture and education has relationship with the online social network stickiness behavior.

Keywords: Stickiness Behavior, Online Social Network

Suggested Citation

Nillamath, Tan and Manopimoke, Wirote, ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (Factors Affecting of Behavior Stickiness the Online Social Network Usage of Undergraduate Student Kasetsart University Bangkhen Campus) (january 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3263158 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3263158

Tan Nillamath (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Wirote Manopimoke

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
38
Abstract Views
153
PlumX Metrics