คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (Quality of Work Life of Personnel in Bangrakpattana Subdistrict Administration Organization, Bang Bua Thong, Nonthaburi)

7 Pages Posted: 15 Oct 2018

See all articles by Ruethairat Bunphet

Ruethairat Bunphet

Kasetsart University

Saman Klinkeson

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU), Students

Date Written: July 1, 2014

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางรักพัฒนาและเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางรักพัฒนา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล บางรักพัฒนา จานวน 167 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One-way ANOVA โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อจาแนกตามรายด้านต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการด้านสังคม ด้านสิทธิบุคคลหรือธรรมนูญในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น และด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศมีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางรักพัฒนา อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ ส่วน อายุระยะเวลาในการปฏิบัติงานและลักษณะงานที่รับผิดชอบไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

English Abstract: The objective of this study was to investigate and compare quality of life of personnel in Bangrakpattana Subdistrict Administration Organization, Bang Bua Thong, Nonthaburi. The questionnaires were used. The data was collected from 167 Bangrakpattana Subdistrict Administration Organization officers and analyzed by computer program for frequency, percentage, means, standard deviation, t-test, one-way ANOVA with significant level of 0.05 The results showed that the population group has overall Quality of life at moderate level. The quality of life covered 8 aspects: adequate and fair compensation, safe and healthy, growth and security, development of human capacities, social integration, corganizational charter, total life space and social relevance. Hypothesis test result showed that gender related to quality of life of personnel in Bangrakpattana Subdistrict Administration Organization, Bang Bua Thong, Nonthaburi but it did not relate to Age work duration and type of work significantly.

Keywords: Quality of Work Life, Personnel in Bangrakpattana

Suggested Citation

Bunphet, Ruethairat and Klinkeson, Saman, คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (Quality of Work Life of Personnel in Bangrakpattana Subdistrict Administration Organization, Bang Bua Thong, Nonthaburi) (July 1, 2014). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 3, No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3263171 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3263171

Ruethairat Bunphet (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Saman Klinkeson

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU), Students

Chatuchak, Bangkok
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
2
Abstract Views
79
PlumX Metrics