คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (Quality of Work Life of Provincial Administration Organization Officers in Nonthaburi Provincial Administration Organization)

10 Pages Posted: 15 Oct 2018

See all articles by Kiangsak Jaktong

Kiangsak Jaktong

Kasetsart University

Saman Klinkeson

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU), Students

Date Written: July 1, 2014

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทั้งหมด จานวน 252 คน ซึ่งใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวสาหรับตัวแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านความเจริญเติบโตและความมั่นคง ด้านประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการบูรณาการทางสังคมและด้านความมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมอยู่ในระดับสูง โดยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่มีระดับรายได้ต่อเดือน และสังกัดส่วนราชการภายในแตกต่างกัน มีระดับความคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง และอายุราชการ ไม่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน

English Abstract: The objectives of this research were to study the level of quality of work life of Provincial Administration Organization Officers in Nonthaburi Provincial Administration Organization and to determine factor affected their the quality of work life of Provincial Administration Organization Officers in Nonthaburi Provincial Administration Organization. The samples composed of 252 Provincial Administration Organization Officers in Nonthaburi Provincial Administration Organization from database at 1 October 2013. Data were collected by using questionnaires and statistics data were analysed by percentage, mean, one-way ANOVA for the sample group of 3 or more at the statistical significance of .05. The results indicated that Provincial Administration Organization Officers Nonthaburi Provincial Administration Organization had Quality of work life at medium level. in aspects of adequate and fair pay, a safe and healthy environment, development of human capacities, growth and security, Democracy at work, and the total life space, but social integration and social relevance at high level. According to the hypothesis is testing, it was found that different monthly incomes and division caused difference in the level of quality of work life. However, level of education, rank and working experience did not caused any difference in the level of quality of work life.

Keywords: Quality of work life, Provincial Administration Organization Officers, Nonthaburi Provincial Administration Organization

Suggested Citation

Jaktong, Kiangsak and Klinkeson, Saman, คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (Quality of Work Life of Provincial Administration Organization Officers in Nonthaburi Provincial Administration Organization) (July 1, 2014). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 3, No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3263177 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3263177

Kiangsak Jaktong (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Saman Klinkeson

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU), Students

Chatuchak, Bangkok
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
65
PlumX Metrics