แรงจูงใจในการเลือกสถาบันการศึกษาและการพัฒนาตนเอง (Motivation to Select Educational Institutions and Self Development)

9 Pages Posted: 15 Oct 2018

Date Written: january 1, 2014

Abstract

Thai Abstract: งำนวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบระดับปัจจัยด้ำนแรงจูงใจในกำรเลือกสถำบันกำรศึกษำ จำแนกตำมลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ 2) เปรียบเทียบระดับกำรพัฒนำตนเอง จำแนกตำมลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ 3) เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนแรงจูงใจในกำรเลือกสถำบันกำรศึกษำและกำรพัฒนำตนเอง ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 293 คน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ประกอบด้วยร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่ม กำรทดสอบที กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว กำรทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ และกำรทดสอบสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลกำรวิจัยพบว่ำปัจจัยแรงจูงใจและกำรพัฒนำตนเอง อยู่ในระดับปำนกลำง

English Abstract: Objectives of the research were to 1) compare the motivation factors in choosing educational institution by demographic factors. 2) compare the degree of self-development by demographic factors. 3) examine the relationship between motivation factors and self-development. The samples were 293 first-year students at SPUC. Statistics were percentage, average, standard deviation, between-group mean variation, t-test, one-way analysis of variance, pair-wise comparison, Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient. The findings showed that the motivation factors and self-development at first-year students were at a high level.

Keywords: Motivation, Educational Institution, Self Development

Suggested Citation

Khamsawat, Orapan, แรงจูงใจในการเลือกสถาบันการศึกษาและการพัฒนาตนเอง (Motivation to Select Educational Institutions and Self Development) (january 1, 2014). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 3, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3263205 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3263205

Orapan Khamsawat (Contact Author)

Sripatum University ( email )

61 Phaholyothin Road, Jatujak
Bangkok, 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
83
PlumX Metrics