ความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น (The Opinions of Bangkok Metropolitan Administration Officials towards the Ethics of Local Politicians)

16 Pages Posted: 15 Oct 2018

See all articles by Thanaphat Chanrueng

Thanaphat Chanrueng

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Somkiat Wanthana

Kasetsart University

Date Written: July 1, 2013

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากข้าราชการกรุงเทพมหานคร จานวนตัวอย่าง 296 คน และวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติในการใช้อธิบายตามวัตถุประสงค์ ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง โดยในเรื่องการจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้าราชการกรุงเทพมหานครเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่าเสมอ เอาใจใส่ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ สาหรับการไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีความเห็นด้วยน้อยที่สุด

English Abstract: This research aimed to study the opinions of government officers in Bangkok to local politicians nowadays by applying quantitative research methodology. Questionnaires were used to collect data from a sample group of 296 Bangkok Metropolitan Administration Officials and consequently analysed by using a computer statistical software to describe the result. The results showed that the opinion level of the sample group towards the ethical standards of the local politicians was moderate. In particular, the aspect of being loyal to “Nation, Religion and King” and being the symbol of the democracy with the king as head of state was regarded at the highest level, following by the aspect of having frequently visited the people to listen to their complaints, to observe their welfare and to provide suitable aids accordingly as soon as possible without discrimination. On the other hand, the aspect of not abusing their powers or positions to interfere or intervene with the processes of assigning, appointing, transferring, promoting and giving raise to officials who had permanent positions and wages and were not political officials, officers or employees of government authorities, public agencies, state enterprises, state-owned enterprises, or local governments or sacking such person, unless such acts were properly subjected to the laws and obligations, was regarded as the lowest.

Keywords: Opinions, Bangkok Metropolitan Administration Officials, Ethics, Local Politicians

Suggested Citation

Chanrueng, Thanaphat and Wanthana, Somkiat, ความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น (The Opinions of Bangkok Metropolitan Administration Officials towards the Ethics of Local Politicians) (July 1, 2013). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 2, No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3263229

Thanaphat Chanrueng (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Somkiat Wanthana

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
0
Abstract Views
33
PlumX Metrics