การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน ในสมัยรัชกาลที่ 5 (The Politics in Rama V’s inner court)

9 Pages Posted: 26 Oct 2018

See all articles by Chatdao Leechavengvongs

Chatdao Leechavengvongs

Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand

Date Written: July 1, 2018

Abstract

Thai Abstract: จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงการเมืองในราชสา นักฝ่ายใน ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น ผู้วิจัยได้อธิบายถึงการเมืองในราชสา นักฝ่ายใน โดยจะแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลา คือ ช่วงต้นรัชกาล (พ.ศ.2411 - 2428) และช่วงปลายรัชกาล (พ.ศ.2428 -2453) โดยใช้การทิวงคตของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญในปีพ.ศ.2428 เป็นตัวแบ่ง เพื่อนามาอธิบายถึงการเมืองในราชสา นักฝ่ายใน ปรากฏผลว่าในช่วงต้นรัชกาล (พ.ศ.2411 - 2428) ซึ่งเป็นช่วงที่รัชกาลที่ 5 ยังมิได้ทรงมีพระราชอา นาจโดยสมบูรณ์ รวมทัง้ ยังมิได้มีการสถาปนาสมเด็จพรอัครมเหสี และไม่มีพระราชโอรสชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านั้น พระภรรยาเจ้าที่เข้าถวายตัวรับราชการในช่วงเวลานี้นอกจากจะมีสาเหตุจากความพอพระทัยส่วนพระองค์แล้ว ยังมีสาเหตุจากการสนับสนุนหรืออย่างน้อยก็ไม่คัดค้านจากผู้ใหญ่และผู้มีอานาจในขณะนั้นร่วมด้วย ขณะที่ในช่วงปลายรัชกาล (พ.ศ.2428 - 2453) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัชกาลที่ 5 ทรงมีความมัน่ คงในพระราชอา นาจและพระราชบัลลังก์อย่างสมบูรณ์พบว่านอกจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมีแล้ว ไม่ทรงมีพระภรรยาเจ้าเพมิ่ ขึ้นเลย ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะรัชกาลที่ 5 ทรงมีความมัน่ คงในพระราชอา นาจและพระราชบัลลังก์อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับทรงมีพระราชโอรสในพระยศสมเด็จเจ้าฟ้าชัน้ เอกหลายพระองค์ ทา ให้ไม่มีความจา เป็นที่จะต้องรับพระราชวงศ์พระองค์อื่นๆเข้ามาเป็นพระภรรยาเจ้าเพื่อประสูติกาลพระราชโอรสที่จะมาสืบราชสันตติวงศ์อีก นอกจากนี้ การที่รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาพระอัครมเหสีอย่างชัดเจน รวมทัง้ ทรงแต่งตั้งพระราชโอรสขึ้นดารงตาแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ส่งผลให้ไม่ ปรากฏกลุ่มอา นาจใดมีการสนับสนุนพระราชวงศ์พระองค์ใดให้ขึ้นดา รงตาแหน่งพระภรรยาเจ้าอีก

English Abstract: From the study of politics in the inner court in the reign of King Rama V, the researcher describes the inner court by dividing into two periods from the beginning of the reign (2411 - 2428 BC) to the late of the reign (2428 - 2453 BC) by using the year of Wichaichan (the second king)’death as dividing line. The result reveals that at the beginning of the reign King Rama V did not have the absolute power or establish Queen or crown prince. Moreover, king’s royal wife who serve during this period not only from his own pleasure but also from supporting of the authorities at that time as well. As at the late of the reign, King Rama V has stability both the power and the monarchy. However, there is no evidence that King Rama V has any royal wives except Her Royal Highness Princess Dararassamee. This may be because King Rama V has many princes so there is no need to establish any royal family to be Queen to born the crown prince to succeed to the throne. In addition, King Rama V established Queen as well as appointed his son to hold the position of crown prince. Consequently, it did be not appear any group of power that support royal family to be royal wife any more.

Keywords: King Rama V, Inner Court, Politics, King’ Wives

Suggested Citation

Leechavengvongs, Chatdao, การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน ในสมัยรัชกาลที่ 5 (The Politics in Rama V’s inner court) (July 1, 2018). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 7, No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3273191 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3273191

Chatdao Leechavengvongs (Contact Author)

Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand ( email )

Henri Dunant Road, Wang Mai, Pathum Wan
Bangkok 10330
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
75
PlumX Metrics