รูปแบบที่เหมาะสมของยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบภาคีมีส่วนร่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์ (Appropriate Model Strategy for Aging Social Welfare Management with Participatory Partnerships in Uttaradit Province)

15 Pages Posted: 26 Oct 2018

See all articles by Chontida Utessanan

Chontida Utessanan

Faculty of Social Sciences, Naresuan University, Thailand

Montri Kunphoommarl

Faculty of Social Sciences, Naresuan University, Thailand

Date Written: July 1, 2018

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยนี้เป็นการหารูปแบบที่เหมาะสมของยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบภาคีมีส่วนร่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิจัยการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม รวมทัง้ ยังมีการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพที่มีแนวคาถาม การสนทนากลุ่ม เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทัง้ ในระดับจังหวัดและพื้นที่มีความเข้าใจในบริบท มองเห็นจุดอ่อน และจุดแข็งเพื่อนาไปเสริมพลังในรูปแบบยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ผลการวิจัย พบว่า การจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดใน 3 ลักษณะ คือ การประกันสังคม การบริการทางสังคม และการช่วยเหลือทางสังคม ทัง้ นี้การจัดสวัสดิการในเครือข่ายระดับพื้นที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมากกว่าในเครือข่ายระดับจังหวัด ยังผลให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทัง้ ในระดับจังหวัดและพื้นที่ เพื่อเติมเต็มจุดอ่อนและเสริมพลังจุดแข็งทาให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมของยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบภาคีมีส่วนร่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์ ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1)ยุทธศาสตร์การบริการทางสังคมผู้สูงอายุแบบภาคีมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันสังคมผู้สูงอายุของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด และในที่สุดได้กลไกในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ที่มีการดา เนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนสา หรับภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

English Abstract: Appropriate Model Strategy for Aging Social Welfare Management with Participatory Partnerships in Uttaradit Province is the research was conducted to find out the form and mechanism of operation of government agencies, private sector, civil society and academic section. The researcher used participatory action research. Participatory Action Research (PAR), as well as qualitative interviews with focus groups (Focus group discussions), provide both provincial and regional stakeholders with contextual understanding for see the weakness And the strength to be used to strengthen the strategic form mentioned above. The research found that aging social welfare in Uttaradit province was organized in three aspects: social security, social services and social assistance. Especially the involvement of relevant network parties at the provincial and local levels for fill the weaknesses and promote strengths to appropriate model strategy for aging social welfare management with participatory partnerships in Uttaradit province in three strategic areas. 1) Strategy for social service for aging Social welfare management with Participatory Partnerships in Uttaradit Province 2) Strategy for the development of the social security system for the elderly in the network in Uttaradit Province. 3) Strategies for the development of the social support system for the elderly to improve the quality of life for the elderly in Uttaradit Province. And get clear the implementation of the network of provincial and party levels in Uttaradit Province

Keywords: Appropriate Model, Strategy for Aging Social Welfare Management, Participatory Partnerships in Uttaradit Province

Suggested Citation

Utessanan, Chontida and Kunphoommarl, Montri, รูปแบบที่เหมาะสมของยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบภาคีมีส่วนร่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์ (Appropriate Model Strategy for Aging Social Welfare Management with Participatory Partnerships in Uttaradit Province) (July 1, 2018). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 7, No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3273193 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3273193

Chontida Utessanan (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Naresuan University, Thailand ( email )

Muong District
Phitsanulok 65000
Thailand

Montri Kunphoommarl

Faculty of Social Sciences, Naresuan University, Thailand ( email )

Muong District
Phitsanulok 65000
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
58
Abstract Views
350
rank
365,623
PlumX Metrics