แนวทางการจัดการความปลอดภัยด้านอาชญากรรมให้แก่นักท่องเที่ยว: กรณีศึกษา กองบัญชาการตา รวจนครบาลฮานอย ประเทศเวียดนาม (Guideline of Crime Security Management for Tourists: Case Study Metropolitan Police Commission Hanoi, Vietnam)

10 Pages Posted: 26 Oct 2018

See all articles by Ninh Khanh Duy

Ninh Khanh Duy

Faculty of Police Science, Royal Police Cadet Academy, Thailand

Date Written: July 1, 2018

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษามาตรการป้องกันอาชญากรรมให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม 2. ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการความปลอดภัยด้านอาชญากรรมให้แก่นักท่องเที่ยวในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 3. ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการความปลอดภัยด้านอาชญากรรมให้แก่นักท่องเที่ยวในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการตารวจชัน้ สัญญาบัตร จานวน 232 คน และข้าราชการตารวจชั้นประทวน จานวน 155 คน รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 387 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเรื่อง แนวทางการจัดการความปลอดภัยด้านอาชญากรรมให้แก่นักท่องเที่ยวกรณีศึกษา กองบัญชาการตารวจนครบาลฮานอยกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม จานวน 37 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพวัดโดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ท่องเที่ยวกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม แบ่งได้เป็น 1.ดา้ นบุคคล (ด้านเหยื่อ ) 2. ด้านบุคคล (ผู้กระทาคามผิด ) 3. ด้านสถานที่ (ที่พัก) 4. ด้านสถานที่ (แหล่งท่องเที่ยว) 5.ด้านเอกสาร (การบันทึกประวัติอาชญากร) 6. ด้านเอกสาร (การบันทึกประวัติคนเข้าพื้นที่) 7. การเข้าที่เกิดเหตุ 8. การปิดล้อมที่เกิดเหตุ และการจับกุมคนร้าย 9. การสืบสวนสอบสวนคดี 10. การติดตามคนร้าย 11. สภาพปัญหาการจัดการความปลอดภัยด้านอาชญากรรมให้แก่นักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ตารวจในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

English Abstract: This research has 3 objectives: 1) Study on crime prevention measures for tourists arriving in Hanoi, Vietnam; 2) Study on the problem of managing crime security for tourists in Hanoi, Vietnam; 3) Have a solution to the problem of crime security management for tourists in Hanoi, Vietnam. The sample consisted of 232 commissioned officers and 155 non-commissioned officers. The total number of police officers was 387. The tools used in the research were questionnaires guidelines for managing crime safety for tourists case study of Hanoi Metropolitan Police, Vietnam. 37 questions, examine the quality of the measurement by checking the content validity with the consistency index method. The research found that comments on the practice of security measures to tourists of police officers in the tourist area of Hanoi, Vietnam can be divided into 1. The person (victim side) 2. The person (wrong doer) 3. The place (accommodation) 4. The place (tourist attraction) 5. Documentation (record of criminal) 6. Documentation (record of people entering the area) 7. Access to the locale 8. Blockade at the scene and the arrest of the villains 9. Lawsuit investigation 10. Follow up the villain 11. The problem of safety management of crime to tourists of police officers in Hanoi, Vietnam.

Keywords: Crime Prevention Measures, Crime Security Management, Tourists in Hanoi Vietnam

Suggested Citation

Khanh Duy, Ninh, แนวทางการจัดการความปลอดภัยด้านอาชญากรรมให้แก่นักท่องเที่ยว: กรณีศึกษา กองบัญชาการตา รวจนครบาลฮานอย ประเทศเวียดนาม (Guideline of Crime Security Management for Tourists: Case Study Metropolitan Police Commission Hanoi, Vietnam) (July 1, 2018). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 7, No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3273201 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3273201

Ninh Khanh Duy (Contact Author)

Faculty of Police Science, Royal Police Cadet Academy, Thailand ( email )

90 M.7 Sam Pran
Nakorn Pathom 73110
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
116
PlumX Metrics