การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (A Development on Knowledge and Understanding of the Department of Disease Control’s Employee towards the Cardiopulmonary Resuscitation and the use of the Automated External Defibrillator)

7 Pages Posted: 26 Oct 2018

See all articles by Pimradar Sirijittthongchai

Pimradar Sirijittthongchai

Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

Date Written: July 1, 2018

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาครัง้ น้เี ป็นวิจัยเชิงทดลอง วัดความรู้ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ พื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบวัดความรู้ก่อนและหลังการอบรม จากสถาบันบา ราศนราดูร และวิทยากรที่ฝึกปฏิบัติ การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2560 ประชากรในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค จา นวน 1,710 คน กา หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่มีค่าความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 325 คน เพื่อให้มีความครอบคลุมยงิ่ ขึ้น ได้เก็บตัวอย่างจานวน 622 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงผลเป็นค่าความถี่ ร้อยละคา่ เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยวัดความรู้ก่อนและหลังการอบรม ด้วย Paired t test ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ ความเข้าใจในการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ พื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมทุกส่วนราชการ และค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ.000 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนเข้าร่วม

English Abstract: This study is an experiment research to do pre and post assessment towards the workshop on the Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and the use of the Automated External Defibrillator (AED) of the Department of Disease Control (DDC)’s Employee. The research tool used for this study is the pre-test and post-test designed by Bamrasnaradura Infectious Institute (BIDI) and trainers of this program. The data collection has been done during the workshop being held on June to August 2017 with 1,710 employees of the DDC. The sampling size used in this study applied from Yamane with 5% errors consequence of the total 325 samples. In order to be more representative of this study, the sample was increased to 622. Descriptive statistics has been used for data analysis to present the result in percentage, average, and standard deviation and the Paired test which is the inferential statistics has been used to compare the differences of the average score of both pre-test and post-test of the workshop. The results of the study revealed that the sample understood towards CPR and the utilization of AED, it is found that all units under the DDC obtained the score of the post-test higher than the pre-test. Moreover, the entire average score of knowledge towards CPR and the utilization of AED of the DDC’s employee both for pre-test and post-test has significant difference at.000; the average score of the post-test is higher that the pre-test.

Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation, Automated External Defibrillator, Knowledge and Understanding

Suggested Citation

Sirijittthongchai, Pimradar, การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (A Development on Knowledge and Understanding of the Department of Disease Control’s Employee towards the Cardiopulmonary Resuscitation and the use of the Automated External Defibrillator) (July 1, 2018). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 7, No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3273202 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3273202

Pimradar Sirijittthongchai (Contact Author)

Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand ( email )

Tiwanon Rd, Talad Kwan,Mueng
nonthaburi 11000
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
33
Abstract Views
189
PlumX Metrics