ปัจจัยการบริหารธุรกิจที่ส่งผลต่อความสา เร็จในการประกอบการธุรกิจโรงแรม: กรณีศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (Factors of Business Management Influencing the Success of Entrepreneurship Hotel Business: A Case Study of Hotel Entrepreneurs in Muang, Nongkhai)

16 Pages Posted: 26 Oct 2018

See all articles by Thanomsilp Jankanakittikul

Thanomsilp Jankanakittikul

Faculty of Business Administration, Khon Kaen University, Nong Khai Campus, Thailand

Nisarat Chotechoei

Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand

Kittichai Jaroenchai

Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand

Date Written: July 1, 2018

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารธุรกิจที่ส่งผลต่อความสา เร็จในการประกอบการธุรกิจโรงแรมกรณีศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจานวน 93 แห่ง ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกต่างๆหรือ ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย จา นวน 388 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ปัจจัยการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเงิน การตลาด และปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได้แก่ การให้อานาจ การรับฟังความคิดเห็นการบริหารการสื่อสารระหว่างกัน และการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบการธุรกิจโรงแรมกรณีศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ทา ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ทาให้ธุรกิจโรงแรมอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป

English Abstract: This research aimed to study factors of business management influencing the success of entrepreneurship hotel business: a case study of hotel entrepreneurs in Muang, Nongkhai. The samples of the study were 93 hotel entrepreneurs, owned hotels in Muang, Nongkhai, including 388 respondents: executives, managers, and other supervisors or representatives of the hotels. The research instrument of this study was a questionnaire, and the statistics used in analyzing the data were percentage, average, standard deviation, and multiple regression analysis. The results could be summarized that the factors of business management, such as human resource, finance, marketing; and customer relations management, for example, empowering, being open-minded, effective communication skills, and understanding customer needs, were influenced the success of entrepreneurship the hotel businesses performed by the representative sample of the entrepreneurs in Muang, Nongkhai. According to the results of the study, the hotel entrepreneurs were able to effectively get into intense competition in business and sustain the business growth.

Keywords: Business Management, Entrepreneurship, Entrepreneurs, Hotel Business

Suggested Citation

Jankanakittikul, Thanomsilp and Chotechoei, Nisarat and Jaroenchai, Kittichai, ปัจจัยการบริหารธุรกิจที่ส่งผลต่อความสา เร็จในการประกอบการธุรกิจโรงแรม: กรณีศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (Factors of Business Management Influencing the Success of Entrepreneurship Hotel Business: A Case Study of Hotel Entrepreneurs in Muang, Nongkhai) (July 1, 2018). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 7, No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3273212 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3273212

Thanomsilp Jankanakittikul (Contact Author)

Faculty of Business Administration, Khon Kaen University, Nong Khai Campus, Thailand ( email )

112 moo 7 Meuang
Nong Khai 43000
Thailand

Nisarat Chotechoei

Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand ( email )

80 Nakhonsawan Road, Muang
Maha Sarakham 44000
Thailand

Kittichai Jaroenchai

Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand ( email )

80 Nakhonsawan Road, Muang
Maha Sarakham 44000
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
25
Abstract Views
169
PlumX Metrics