คุณค่าตราสินค้าและความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าในสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (The Impact of Brand Value and Customer Satisfaction on the Brand Loyalty in Thailand Institute of Nuclear Technology Public Organization)

11 Pages Posted: 30 Oct 2018

See all articles by Suphattawadi Satanderm

Suphattawadi Satanderm

Kasetsart Business School, Kasetsart University

Supachart Iamratanakul

Kasetsart Business School; Asian Institute of Technology (AIT) - School of Management

Date Written: July 1, 2018

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเจตคติของลูกค้า สทน. จากการรับรู้ ความรู้สึก และความตั้งใจจากการกระทา ต่อความภักดีของลูกค้า สทน. 2) ศึกษาความพึงพอใจและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า สทน. โดยทาการสารวจผ่านแบบสอบถามจานวน 420 ชุด ผ่านวิธีการเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้าจากกลุ่มประชากรแบบเจาะจง ซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2560 จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสา คัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 31-40 ปีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 20,001-30,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีการตระหนักรู้ชื่อตราสินค้าอยู่ในระดับดีซึ่งมีผลต่อความภักดีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้านการให้บริการของพนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการและลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับพึงพอใจมากซึ่งมีผลต่อความภักดี เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามลาดับ ในด้านความจงรักภักดีพบว่ามีความจงรักภักดีด้านการกระทา มากที่สุด

English Abstract: This research aims to investigate 1) the impact of brand value to the brand loyalty and 2) the impact of customer satisfaction on the brand loyalty. The data were collect by clients from January to February 2017 via the questionnaire with the total of 420 observations through a quota sampling method. The descriptive statistical tool was percentage, means, standard deviation and multiple regression analysis at 0.05 level of statistically significant. The results of this study showed the most of responded were male, aged between 31-40 years old, Bachelor degree of education, work at private company and salary between 20,001-30,000 baht. The samples were aware of the brand equity influenced loyalty at a good level. The satisfaction of performance, quality of services provider and physical characteristics influenced customer loyalty at a very good level. An action is influenced customer loyalty at high level.

Keywords: Brand Value, Customer Satisfaction, Loyalty, Brand

Suggested Citation

Satanderm, Suphattawadi and iamratanakul, Supachart, คุณค่าตราสินค้าและความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าในสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (The Impact of Brand Value and Customer Satisfaction on the Brand Loyalty in Thailand Institute of Nuclear Technology Public Organization) (July 1, 2018). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 7, No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3273763 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3273763

Suphattawadi Satanderm (Contact Author)

Kasetsart Business School, Kasetsart University ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyao Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Supachart Iamratanakul

Kasetsart Business School ( email )

50 Paholyothin Road
Jatujak, Bangkok 10900
Thailand

Asian Institute of Technology (AIT) - School of Management ( email )

Pathumthani 12120
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
95
PlumX Metrics