อิทธิพลของความไว้วางใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ผ่านร้านค้าปลีก (Consumer Trust Affecting Buying Decisions of Facial Cleansers with Natural Ingredients through the Retail Shops)

10 Pages Posted: 30 Oct 2018

See all articles by Panisa Srilamai

Panisa Srilamai

Kasetsart Business School, Kasetsart University, Thailand

Supachart Iamratanakul

Kasetsart Business School; Asian Institute of Technology (AIT) - School of Management

Date Written: July 1, 2018

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติผ่านร้านค้าปลีก จาแนกตามคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทา ความสะอาดผิวหน้าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติผ่านร้านค้าปลีกจำแนกตามคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงของความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติผ่านร้านค้าปลีก โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มีประสบการณ์ซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติผ่านร้านค้าปลีก จานวน 400 ชุดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติ t- test การวิเคราะห์ความแปรปรวน วิธีสมการถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ และโมเดลสมการโครงสร้างกาลังสองน้อยที่สุดบางส่วน PLS-SEM ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความไว้วางใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเพศ อายุระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฯแตกต่างกันอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความไว้วางใจในด้านความซื่อสัตย์ ด้านสมรรถนะ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฯ อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ปัจจัยความไว้วางใจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฯ โดยมีสัมประสิทธิเ์ ส้นทางเท่ากับ 0.575ค่าน้าหนักของปัจจัย Factor Loadings มีค่าระหว่าง 0.735 -0.845 ค่า R2 = 0.331 และค่า AVE มีค่าระหว่าง 0.615 -0.629

English Abstract: This research aims to 1) To study the differences in trust in facial cleansers with natural ingredients through retail shops classified by population 2) To study the difference in the decision to purchase facial cleansers with natural ingredients through retail shops. 3) To study the direct influence of product trust on the decision to purchase facial cleansers with natural ingredients through retail shops. The sample are experienced purchase and use of facial cleansers with natural ingredients through retail shops through 400 consumers. Statistical analysis methods include descriptive statistics, t-test, one-way ANOVA, multiple linear regression, and partial least squares equation models. PLS-SEM. The results showed that gender, age, education level were statistically significant differences at 0.05 level on consumer’s trust. and gender, age, education level, average income was significantly different at 0.05. on level of decision making on purchasing products level.

An analysis of consumer’s trust factors in Integrity, Competency, Reliability, Concern are positive correlation with purchasing decision. In addition, the consumer’s trust factor had a positive influence on the purchase decision. The direct effect is 0.575, the coefficient of loading factor is 0.735 - 0.845, R2 = 0.331, and AVE is 0.615 - 0.629.

Keywords: Consumer’s Trust, Decision to Purchase, Facial Wash Natural Product

Suggested Citation

Srilamai, Panisa and iamratanakul, Supachart, อิทธิพลของความไว้วางใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ผ่านร้านค้าปลีก (Consumer Trust Affecting Buying Decisions of Facial Cleansers with Natural Ingredients through the Retail Shops) (July 1, 2018). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 7, No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3273766 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3273766

Panisa Srilamai (Contact Author)

Kasetsart Business School, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyao Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Supachart Iamratanakul

Kasetsart Business School ( email )

50 Paholyothin Road
Jatujak, Bangkok 10900
Thailand

Asian Institute of Technology (AIT) - School of Management ( email )

Pathumthani 12120
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
9
Abstract Views
106
PlumX Metrics