แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร:กรณีศึกษา บริษัท บริดจสโตน จำกัด (Achievement Motive and Organizational Support Perception Affecting Employee’s Organizational Citizenship: A Case of Bridgestone Group Thailand)

12 Pages Posted: 30 Oct 2018

See all articles by Krisada Chienwattanasook

Krisada Chienwattanasook

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand

Suraporn Onputtha

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand

Thanyaluck Teppang

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand

Date Written: July 1, 2018

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่ส ัมฤทธิแ์ ละการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร โดยประชากรที่ใช้ศึกษา คือ พนักงานบริษัทในกลุ่มบริษัท บริดจสโตน จากัด จานวน 350 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีตาแหน่งพนักงานฝ่ายการผลิต และมีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 10 ปี โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิด์ ้านความสา เร็จในการทางาน ด้านการยอมรับ และด้านความรับผิดชอบ และการรับรู้การสนับสนุนองค์กรด้านผลตอบแทนและสวัสดิการด้านความมัน่ คงในการทางาน และด้านจิตวิทยาทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

English Abstract: The objectives of this research were to study achievement motive and organizational support perception affecting employee’s organizational citizenship. The study population are the employees working in Bridgestone Group Thailand and the samples were of 350 ones. Questionnaire survey was used for data collection tool. The data analysis employed both descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation and inferential statistics including Independent Samples t - test, One-way ANOVA and multiple regression analysis. The result indicated that most of correspondents were male, aged more than 41 years old, were married, graduated from the level under the Bachelor’s degree, earned between 20,001-30,000 baht per month, worked in production operation and worked more than 10 years. The employees had opinion towards the achievement motive, organizational support perception and employee’s organizational citizenship in “high” level. The result of multiple regression analysis indicated that the achievement motive consisting of work achievement; acceptance; and responsibility and the organizational support perception consisting of benefits and welfare; job security; and social psychology had an effect on employee’s organizational citizenship at the statistically significant level as of 0.05.

Keywords: Achievement Motive, Organizational Support Perception, Employee’s Organizational Citizenship

Suggested Citation

Chienwattanasook, Krisada and Onputtha, Suraporn and Teppang, Thanyaluck, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร:กรณีศึกษา บริษัท บริดจสโตน จำกัด (Achievement Motive and Organizational Support Perception Affecting Employee’s Organizational Citizenship: A Case of Bridgestone Group Thailand) (July 1, 2018). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 7, No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3273772 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3273772

Krisada Chienwattanasook (Contact Author)

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand ( email )

Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi
Pathum Thani 12110
Thailand

Suraporn Onputtha

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand ( email )

Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi
Pathum Thani 12110
Thailand

Thanyaluck Teppang

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand ( email )

Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi
Pathum Thani 12110
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
10
Abstract Views
93
PlumX Metrics