ภาวะผู้นาแลกเปลี่ยนกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดปทุมธานี (Transactional Leadership and Environmental Supply Chain Management in Food and Beverage Business in Pathum Thani Province)

14 Pages Posted: 30 Oct 2018

See all articles by Nartraphee Chaimongkol

Nartraphee Chaimongkol

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand

Suraporn Onputtha

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand

Krisada Chienwattanasook

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand

Date Written: July 1, 2018

Abstract

Thai Abstract: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาแลกเปลี่ยนที่มีผลต่อจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสงิ่ แวดล้อมในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จังหวัดปทุมธานี ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานที่ทางานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จังหวัดปทุมธานี จา นวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ โดยวิธีแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในด้านอายุ (Sig =.003) และระดับการศึกษาที่ต่างกัน (Sig. =.000) จะมีระดับการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสงิ่ แวดล้อมในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต่างกัน ผลการศึกษาโดยใช้สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ภาวะผู้นาแลกเปลี่ยนด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ (r =.744) และการบริหารแบบวางเฉย (r =.621) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสงิ่ แวดล้อมในธุรกิจกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังพบว่า ภาวะผู้นาแลกเปลี่ยนด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ (ᵦ =.579) และด้านการบริหารแบบวางเฉย (ᵦ =.343) มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสงิ่ แวดล้อมในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

English Abstract: This study aimed at studying transactional leadership and environmental supply chain management in food and beverage business in Pathum Thani province. The samples were of 400 of employees working in food and beverage business in Pathum Thani province. The questionnaire survey was used to collect the data. The data analysis employed descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation and inferential statistics including independent Samples t - test, One-way ANOVA, Pearson product moment Correlation and multiple regression analysis with Stepwise method. The findings indicated that employees with different age (Sig =.003) and education level (Sig. =.000) had different degree of environmental supply chain management. From the study by Pearson’s correlation, it found that transactional leadership in terms of contingent reward (r =.744) and management by exception (r =.621) had moderate and high correlation on Environmental Supply Chain Management. In addition, transactional leadership in terms of contingent reward (ᵦ =.579) and management by exception (ᵦ =.343) had an effect on and Environmental Supply Chain Management at the statistically significant level as of 0.05. at the significant level as of 0.05.

Keywords: Transactional Leadership, Environmental Supply Chain Management, Food and Beverage Business, Pathum Thani Province

Suggested Citation

Chaimongkol, Nartraphee and Onputtha, Suraporn and Chienwattanasook, Krisada, ภาวะผู้นาแลกเปลี่ยนกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดปทุมธานี (Transactional Leadership and Environmental Supply Chain Management in Food and Beverage Business in Pathum Thani Province) (July 1, 2018). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 7, No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3273782 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3273782

Nartraphee Chaimongkol (Contact Author)

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand ( email )

Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi
Pathum Thani 12110
Thailand

Suraporn Onputtha

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand ( email )

Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi
Pathum Thani 12110
Thailand

Krisada Chienwattanasook

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand ( email )

Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi
Pathum Thani 12110
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
164
PlumX Metrics