ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน:กรณีศึกษา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จา กัด (มหาชน) (Employees’ Job Satisfaction and Employees’ Desirable Behavior Affecting Employees’ Work Performance: A Case of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited)

13 Pages Posted: 30 Oct 2018

See all articles by Nartraphee Chaimongkol

Nartraphee Chaimongkol

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand

Krisada Chienwattanasook

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand

Suraporn Onputtha

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand

Nalinee Sookwilai

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand

Napasorn Pongwang

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand

Date Written: July 1, 2018

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาน้มี ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จากัด (มหาชน) จานวน 290 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ โดยวิธีขัน้ ตอน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา (Sig = 0.010) และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (Sig = 0.022) ที่แตกต่างกันมีผลการการปฏิบัติงานแตกต่างกัน นอกจากน้ยี ังพบว่า ความพึงพอใจในงานของพนักงานด้านวัฒนธรรมองค์กร (β = 0.297) ด้านเพื่อนร่วมงาน (β= 0.272) และด้านสงิ่ แวดล้อม (β = 0.270) มีอิทธิต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สุดท้าย พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน ด้านพฤติกรรมอดทนอดกลั้น (β = 0.277) ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (β = 0.208) ด้านพฤติกรรมการสา นึกในหน้าที่ (β = 0.194) ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น (β = 0.155) และด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (β = 0.138) มีอิทธิต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

English Abstract: This study aimed at studying the effect of employees’ job satisfaction and employees’ desirable behavior on employees’ work performance. The samples were of 290 of employees working at Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited. The questionnaire survey was used to collect the data. The data analysis employed descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation and inferential statistics including independent Samples t - test, One-way ANOVA and multiple regression analysis with Stepwise method. The findings indicated that employees with different education level (Sig. = 0.010) and working duration (Sig. = 0.022) had different degree of work performance. In addition, employees’ job satisfaction in terms of satisfaction towards organizational culture (β = 0.297), colleagues (β = 0.272) and environment (β = 0.270) had an effect on work performance. Lastly, employees’ desirable behavior in terms of sportsmanship (β = 0.277), civic virtue (β = 0.208), conscientiousness (β = 0.194), courtesy (β = 0.155) and altruism (β = 0.138) had an effect on work performance at the statistically significant level as of 0.05.

Keywords: Job Satisfaction, Desirable Behavior, Work Performance

Suggested Citation

Chaimongkol, Nartraphee and Chienwattanasook, Krisada and Onputtha, Suraporn and Sookwilai, Nalinee and Pongwang, Napasorn, ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน:กรณีศึกษา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จา กัด (มหาชน) (Employees’ Job Satisfaction and Employees’ Desirable Behavior Affecting Employees’ Work Performance: A Case of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited) (July 1, 2018). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 7, No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3273788 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3273788

Nartraphee Chaimongkol (Contact Author)

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand ( email )

Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi
Pathum Thani 12110
Thailand

Krisada Chienwattanasook

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand ( email )

Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi
Pathum Thani 12110
Thailand

Suraporn Onputtha

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand ( email )

Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi
Pathum Thani 12110
Thailand

Nalinee Sookwilai

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand ( email )

Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi
Pathum Thani 12110
Thailand

Napasorn Pongwang

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand ( email )

Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi
Pathum Thani 12110
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
142
PlumX Metrics