การจัดการความรู้ของบุคลากรสา นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Knowledge Management of Employees in National Research Council of Thailand)

7 Pages Posted: 13 Nov 2018

See all articles by Thanida Pinsri

Thanida Pinsri

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Somkiat Wanthana

Kasetsart University

Srirath Goi Gohwong

Kasetsart University

Date Written: january 1, 2017

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรสา นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อการจัดการความรู้ 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิต์ ่อการจัดการความรู้ของบุคลากร วช. ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากร วช. จานวน 225 คน มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกา หนดค่านัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากร วช. มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้อยู่ในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากร วช. ที่มีอายุ วุฒิการศึกษาระยะเวลาการทา งาน ตาแหน่งงาน แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้แตกต่างกัน แต่บุคลากร วช. ที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ไม่แตกต่างกัน ภาวะผู้นาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิท์ ัง้ ในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ต่อการจัดการความรู้ในทิศทางตามกันค่อนข้างมาก

English Abstract: The purposes of this research were to study the revel of opinion about Knowledge Management of employees in the National Research Council of Thailand, to compare the difference in the revel of opinion according to related factors, and to study the correlation between leadership and achievement motive and the level of opinion. The sample consisted of 225 employees. Data were collected by using questionnaires. Statistics employed for data analysis were percentage, woman, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The level of statistical significance was set at .05. The research found out that the level of opinion about Knowledge Management was high. Hypotheses testing revealed that the difference of age, education level, tenure, and position level caused difference in the level of opinion. The difference of sex, however, did not cause the difference in the level of opinion. Leadership and achievement motive had a positive correlation with the opinion about Knowledge Management.

Keywords: People’s Opinion, Knowledge Management, National Research Council of Thailand

Suggested Citation

Pinsri, Thanida and Wanthana, Somkiat and Gohwong, Srirath Goi, การจัดการความรู้ของบุคลากรสา นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Knowledge Management of Employees in National Research Council of Thailand) (january 1, 2017). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 6, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283522

Thanida Pinsri (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Somkiat Wanthana

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Srirath Goi Gohwong

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
75
PlumX Metrics