ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคาทอลิกกับสถาบันกษัตริย์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 (Good Relations between Catholic and Thai Monarchy During King Rama XI)

7 Pages Posted: 13 Nov 2018

See all articles by Chawalit Treyaprasert

Chawalit Treyaprasert

Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand

Date Written: january 1, 2017

Abstract

Thai Abstract: ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เข้ามามีความสัมพันธ์กับสถาบันกษัตริย์ไทยมากขึ้น จากการเป็นตัวกลางในการติดต่อค้าขายและการนาความรู้สมัยใหม่จากตะวันตกเข้าสู่ประเทศไทย เช่น ด้านการศึกษาและด้านการแพทย์ เป็นต้น โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 9 ศาสนาคริสต์ได้เรมิ่ มีบทบาทในการสร้างและสนับสนุนอุดมการณ์ของสถาบันกษัตริย์ ผ่านการทางาน 2 ส่วน คือ 1) การร่วมมือกับรัฐบาลในการสร้างพระราชอานาจนาของสถาบันกษัตริย์ และ 2) การสร้างกิจกรรมเพื่อเชิดชูสถาบันกษัตริย์ โดยผู้เขียนได้ใช้แนวคิดการสร้างอานาจนาของ อันโตนิโอกรัมชี่ มาช่วยในการวิเคราะห์ โดยจะพบว่าศาสนาซึ่งอยู่ในโครงสร้างส่วนบน เป็นเครื่องมือที่สา คัญอย่างมากในการผลิตซ้าทางความคิดของปัจเจกชน ผ่านกิจกรรมและพิธีกรรม ซึ่งส่งผลต่อการรักษาสถานะภาพทางอานาจของสถาบันกษัตริย์ ในทางกลับกันการสร้างและสนับสนุนอุดมการณ์สถาบันกษัตริย์ ยังทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันกษัตริย์และศาสนาคริสต์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ศาสนาคริสต์สามารถดา รงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างสงบสุข

English Abstract: In the early Rattanakosin, the Roman Catholic denomination of Christianity has further engaged its relationship with the Thai monarchy through being the intermediary in the trade and bringing the Western modern knowledge to Thailand. Those are such as education, healthcare system and so on. Especially during the King Rama IX, the Roman Catholic has begun to play a role in forming and supporting the ideology of the monarchy through two parts: 1) the cooperation with the government to establish hegemony of the Thai monarchy, and 2) the activities to honor of the Thai monarchy. In the analysis, the author uses the concept of constructing hegemony by Antonio Gramsci. The paper concludes that religion, which is considered as the upper structure, is an extremely important instrument to reproduce the idea of individuality through the religious rituals and activities. As the result, this consequence affects in maintaining the Thai monarchy. In response, the Roman Catholic’s role in creating and supporting the ideology of the Thai monarchy also causes a greater relationship between the Thai monarchy and the Roman Catholic in Thailand. In conclusion, this contribution enables Roman Catholic can live peacefully in Thailand.

Keywords: Catholic, Christianity, Thai monarchy, Hegemony

Suggested Citation

Treyaprasert, Chawalit, ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคาทอลิกกับสถาบันกษัตริย์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 (Good Relations between Catholic and Thai Monarchy During King Rama XI) (january 1, 2017). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 6, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283540

Chawalit Treyaprasert (Contact Author)

Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand ( email )

Henri Dunant Road, Wang Mai, Pathum Wan
Bangkok 10330
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
102
PlumX Metrics