คุณภาพชีวิตในการทางานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทกลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำ กัด (Quality of Work Life and Organization Commitment of Advanced Research Group Co., Ltd.)

10 Pages Posted: 13 Nov 2018

See all articles by Ammaraporn Yamkajorn

Ammaraporn Yamkajorn

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Monnaruepon Uraboonnualchart

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Date Written: January 1, 2017

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณภาพชีวิตในการทางานและ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 2) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทา งานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้คือพนักงานบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จากัด จานวน 260 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบความสะดวก เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test และ Anova ที่ระดับนัยสา คัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า 1)คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จากัด โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีมีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีมีความปลอดภัย ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านการบูรณาการทางสังคม หรือการทางานร่วมกัน ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทา งาน ตามลา ดับ 2) พนักงานบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จา กัด มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลางโดย ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ มีความผูกพันเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมัน่ และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลทา ให้ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จากัด แตกต่างกัน คือ อายุ และอายุงาน 2) คุณภาพชีวิต ในการทา งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จา กัด

English Abstract: This research aimed to study 1. Quality life of work and organizational commitment of employees. 2.Compare organizational commitment of employees by personal factors. 3. To study the relationship between quality life of work and organizational commitment of employees. The sampling groups were 260 employees of Advanced Research Group Co., Ltd. The data was analyzed and shown as frequency, percentage, mean, standard derivation-test and ANOVA at significance level of 0.05. The result of analysis was as follows: 1. Quality life to work of employees at Advanced Research Group Co., Ltd. The overall level comments are moderate. The good work in the environment that is safe at average is one. Second is the good work in the environment that is safe in the balance between work and personal life. The integration of social or collaboration. The rights of employees. The opportunity to develop performance of personal. The connection of the benefit to society. Enough compensation and fair. The progress and stability of work. 2. The employees of Advanced Research Group Co., Ltd. There is organizational commitment is moderate by the willingness to make an effort at full capacity for the benefit of the organization respectively. The hypothesis testing found 1. Personal factors that effect the organizational commitment of the employees of Advanced Research Group Co., Ltd. That is difference between age and duration of employment. 2. Quality life of work are positively correlated with organizational commitment of employees. The depression’s Advance Research Limited.

Keywords: Quality of Work Life, Organization Commitment, Advanced Research Group Co., Ltd.

Suggested Citation

Yamkajorn, Ammaraporn and Uraboonnualchart, Monnaruepon, คุณภาพชีวิตในการทางานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทกลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำ กัด (Quality of Work Life and Organization Commitment of Advanced Research Group Co., Ltd.) (January 1, 2017). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 6, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283546

Ammaraporn Yamkajorn (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Monnaruepon Uraboonnualchart

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
51
PlumX Metrics