คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรเทศบาลตาบลในเขตอาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (Quality of Working Life Municipal Personnel in Muang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province)

9 Pages Posted: 13 Nov 2018

See all articles by Sujitra Aroonmak

Sujitra Aroonmak

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Somkiat Wanthana

Kasetsart University

Kovit Wongsurawat

Kasetsart University

Date Written: january 1, 2017

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรเทศบาลตาบลในเขตอาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพชีวิตในการทา งานจา แนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานเทศบาลตาบลในเขตพื้นที่อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จานวน 200 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test one-way Anova และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD โดยกาหนดนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทา งานของบุคลากรเทศบาลตาบลอยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และตาแหน่งงานต่างกันของบุคลากรไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างในระดับคุณภาพชีวิตในการทา งาน เฉพาะรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความแตกต่างในระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร

English Abstract:The objectives of this research were: 1) to study the level of Quality of Working Life Municipal Personnel in Muang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province and 2) to compare the differences in the level of Quality of Working Life according to personal factors. The sample consisted of 200 personnel of sub-district municipalities in Muang Nakhon Pathom district. Data were collected by using questionnaires. Statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation. The level of statistical significance was set at .05. The research found out that the level of Quality of Working Life of municipal personnel was high. Hypotheses testing revealed that the difference in sex, age, marital status, education level, tenure, and position level did not cause any difference in the level of Quality of Working Life. Difference in the income, however, caused difference in the level of Quality of Working Life.

Keywords: Quality of Work Life, Personnel, Sub-district Administration Organization

Suggested Citation

Aroonmak, Sujitra and Wanthana, Somkiat and Wongsurawat, Kovit, คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรเทศบาลตาบลในเขตอาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (Quality of Working Life Municipal Personnel in Muang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province) (january 1, 2017). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 6, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283568

Sujitra Aroonmak (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Somkiat Wanthana

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Kovit Wongsurawat

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
79
PlumX Metrics