การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (The Implementation of Good Governance Principles in the Operation of the Officials in the Bangkok Metropolitan Land Office)

9 Pages Posted: 15 Nov 2018

See all articles by Varintron Laesamran

Varintron Laesamran

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Supatra Chunnapiya

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU)

Wanlop Rathachatranon

Kasetsart University

Date Written: january 1, 2017

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการสา นักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร จานวน 158 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การผันแปร และการวิเคราะห์การจาแนกพหุ โดยกา หนดค่านัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการสา นักงานที่ดินกรุงเทพมหานครมีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุตาแหน่งงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วน ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า ปัจจัยเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ไม่มีความสัมพันธ์กับการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนลักษณะงานที่ปฏิบัติและ การให้ความสาคัญกับหลักธรรมาภิบาล มีความสัมพันธ์กับการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการสัมภาณ์เชิงลึกสรุปได้ว่า ข้าราชการต้องยึดมัน่ ใน หลักธรรมาภิบาลทัง้ 6 หลักในการทางานหลักธรรมาภิบาลด้านคุณธรรมเป็นหลักที่ควรคา นึงมากที่สุด เพราะการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม คือ การทางานที่เสมอภาค เท่าเทียม ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ประพฤติชอบ มีสา นึกในการเป็นคนดี

English Abstract: The objectives of this study are 1) to examine the level of the implement of good governance principles in the operation of the state officials of Bangkok Metropolitan Land Office 2) to explore factors that are related to the implementation of good governance principles to the work. The studied samples are 158 state officials of Bangkok Land Office. The data attained from the answers given by the samples are processed with computer statistical program. The statistics used for analyzing the data are percentages, means, standard deviations, results from the analysis of Variance ANOVA and the results from Multiple Classification Analysis: MCA). The acceptable statistical significance level is .05. The findings from this study reveal as follows; The state officials of Bangkok Metropolitan Land Office implement the good governance principles to their works at the high level. The results from the tests of the research hypotheses show that state officials’ personal factors, namely, genders, ages, job positions and work areas, have no significant correlation to the implementation of the good governance principles to their works. As for the educational factor, wich have correlation to the state officials’ implementation of the good governance principles to their works with the statistical significance level of.05 It is also found out that some factors that build up the good governance principles, namely, work experiences and understanding of the good governance principles, have no statistically significant correlation to the implementation of the good governance to works while the factors of the job nature and the understanding of the importance of good governance principles are correlated to the implementation of the good governance principles to works with the statistical significance was at the level of.05. From in-dept interviews conclude that the state officials must hold fast to Good Governance in six principles for work. Good Governance principles of virtue is should be consider the most because impartiality, honest, non corruption and realizing goodness.

Keywords: Good Governance Principles, State Official, Bangkok Metropolitan Land Office

Suggested Citation

Laesamran, Varintron and Chunnapiya, Supatra and Rathachatranon, Wanlop, การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (The Implementation of Good Governance Principles in the Operation of the Officials in the Bangkok Metropolitan Land Office) (january 1, 2017). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 6, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283572

Varintron Laesamran (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Supatra Chunnapiya

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU) ( email )

Kasetsart University
Ngamwongwan Rd., Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand

Wanlop Rathachatranon

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
23
Abstract Views
190
PlumX Metrics