แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบล อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม (The Work Motivation Performance of the Sub-district Municipality Employees in Bang Len District, Nakhon Pathom Province)

9 Pages Posted: 15 Nov 2018

See all articles by Phatcharapon Mooltongsong

Phatcharapon Mooltongsong

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Supatra Chunnapiya

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU)

Date Written: january 1, 2017

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาลตาบล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จานวน 150 คนใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การผันแปร และการวิเคราะห์จา แนกพหุ โดยมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานเทศบาลตาบล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจ จัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตาแหน่ง ปัจ จัยด้านงาน ได้แก่ ประสบการณ์ในงาน ลักษณะงานที่รับผิดชอบสภาพแวดล้อมในการทางาน และโอกาสก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่สังกัด และความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

English Abstract: The objectives of this thesis were to examine the level of the work motivation performance of the Sub-district Municipality employees in Bang Len District, Nakhon Pathom Province. The samples consisted of 150 employees of the Sub-district Municipality. Questionnaire was an instrument in collecting data and analyzing were Percentage, Mean, Standard Deviation, Analysis of Variance and Multiple Classification Analysis through computer program. The level of statistical significance was set at .05 and Indepth Interview. The result indicated that the work motivation performance of the Sub-district Municipality employees in Bang Len District, Nakhon Pathom Province. was at fair level. The hypothesis testing showed that position and factor of job are experience, job description, working environment and working advancement, were related to the work motivation performance of the Sub-district Municipality employees in Bang Len District, Nakhon Pathom Province. at the level of.05. But sex, age, status education, time, division and factor of job are relationship with colleagues did not relate to the work motivation performance of the Sub-district Municipality employees in Bang Len District, Nakhon Pathom Province.

Keywords: Motivation, Work Performance, Sub-district Municipality Employees

Suggested Citation

Mooltongsong, Phatcharapon and Chunnapiya, Supatra, แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบล อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม (The Work Motivation Performance of the Sub-district Municipality Employees in Bang Len District, Nakhon Pathom Province) (january 1, 2017). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 6, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283575

Phatcharapon Mooltongsong (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Supatra Chunnapiya

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU) ( email )

Kasetsart University
Ngamwongwan Rd., Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
30
Abstract Views
204
PlumX Metrics