ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทา งานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาสำเหร่ (The Relationship between the Job Environment and the Efficiency of Work: A Case Study of Thailand Post Co., Ltd. (Samre Post Office))

8 Pages Posted: 15 Nov 2018

See all articles by Pattraluck Pornbida

Pattraluck Pornbida

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Pirada Chairatana

Kasetsart University

Date Written: january 1, 2017

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทยจา กัด สาขาสา เหร่ 2) เพื่อศึกษาระดับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด สาขาสา เหร่ 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด สาขาสา เหร่จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทางานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จา กัด สาขาสา เหร่ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยสาขาสา เหร่จานวน 244 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสา เร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกาหนดนัยสา คัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดสาขาสาเหร่ อยู่ในร ะดับสูง และสภาพแวดล้อมในการทางานของที่ทาการไปรษณีย์ สาขาสาเหร่ มีความเหมาะสมต่อการทางานมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด สาขาสาเหร่ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ในขณะที่สภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดสาขาสาเหร่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จา กัดสาขาสา เหร่ อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05

English Abstract: The objectives of this research were to 1) study the level of work efficiency of employee in Thailand Post Co., Ltd., Samre Post Office. 2) study the level of job environment of Thailand Post Co.,Ltd., Samre Post Office. 3) to compare the employees’ work efficiency of Thailand Post Co.,Ltd., Samre Post Office according to personal factors. 4) the relationship between the job environment and the employees’ work efficiency of Thailand Post Co.,Ltd., Samre Post Office. The population consisted of 244 employees of Thailand Post Co., Ltd., Samre Post Office. The data were collected by questionnaire and analyzed by statistical software. The statistical tools used were percentage, mean, standard diviation, t-test, One-Way ANOVA, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The level of statistical significance was set at .05. The result of this study found that the work efficiency of employee in Thailand Post Co.,Ltd., Samre Post Office were at a high level and the job environment was suitable for working as high level. The hypotheses testing revealed that the employees’ Thailand Post Co.,Ltd., Samre Post Office who had different in personal factors didn’t cause difference in the work efficiency while, the job environment was related to the work efficiency of employee in Thailand Post Co.,Ltd., Samre Post Office at was statistical significance .05.

Keywords: Relationship, Job Environment, Efficiency of Work, Thailand Post Co.,Ltd (Samre Post Office)

Suggested Citation

Pornbida, Pattraluck and Chairatana, Pirada, ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทา งานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาสำเหร่ (The Relationship between the Job Environment and the Efficiency of Work: A Case Study of Thailand Post Co., Ltd. (Samre Post Office)) (january 1, 2017). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 6, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283583 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3283583

Pattraluck Pornbida (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Pirada Chairatana

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
156
PlumX Metrics