ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะวนศาสตร์ (Factors Related to the Supporting Staff Performance Effectiveness of Forestry Kasetsart University)

8 Pages Posted: 15 Nov 2018

See all articles by Anoma Nampimoon

Anoma Nampimoon

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Kevalin Silphiphat

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Date Written: january 1, 2017

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสา รวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานบริหารและธุรการของของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจ จัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร และประสิทธิผลการปฏิบัติงานบริหารงานและธุรการของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบริหารงานและธุรการของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะวนศาสตร์ การศึกษาวิจัยครัง้ นี้ ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานและธุรการของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะวนศาสตร์ จานวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สัน โดยกา หนดค่านัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ใหข้ ้อมูลหลัก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบริหารงานและธุรการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับสูง ในขณะที่ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านสารบรรณ และด้านการเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับต่าสุด 2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและด้านรายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานบริหารและธุรการของบุคลากรและช่วยวิชาการ อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรในภาพรวม ด้านโครงสร้างองค์กร ด้าน ความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้านมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานและความคาดหมาย ด้านความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร และด้านความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานบริหารและธุรการของบุคลากร อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3)สภาพปัญหาและอุปสรรคด้านหลักในการปฏิบัติงานบริหารและธุรการ ซึ่งมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ ด้านงานสารบรรณ ได้แก่ รวดเร็วและถูกต้องในการรับ-ส่ง หนังสือ และกลุ่มตัวอย่าง เห็นว่า มีข้อผิดพลาดในการร่างหนังสือและการส่งหนังสือ รวมถึงการแจ้งเวียนหนังสือที่มีการเร่งด่วน ด้านการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ โดยเฉพาะอย่างยงิ่ ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบทลงโทษ หรือการกระทา ผิดทางวินัยของบุคลากรให้อยู่ในความควบคุมมากที่สุด

English Abstract: The objectives of this research were 1) to survey supports staff on the effectiveness administrative unit of supporting staff of Faculty of Forestry, Kasetsart University 2) to examine the relationship between motivation, organizational climate, and effectiveness of performance administrative factors on administrative unit of supporting staff of Faculty of Forestry, Kasetsart University 3) to study problem and obstacles on administrative unit of supporting staff of Faculty of Forestry, Kasetsart University. This study used mixed method research approach. Populations of quantitative research were 109 supporting staff. The research tool was in questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, and Pearson product moment correlation coefficient with statistical significance at the 0.05 level. Qualitative research collected data by in-depth interviewing key informants. The result of this study found that 1) the effectiveness of supporting staff performance were at a moderate level. When considering each aspect, it was found that preservation art and culture was at the high level while achieve work and the staffing work were ranked as the least effective performance. Results of hypotheses testing revealed that, that motivation factors were correlated with effectiveness of performance on administrative unit of supporting staff at 0.05 level of significance. Moreover, the organization environmental, organization structure, responsibilities, supporting, punishments and rewards, standard performance or key performance indicators (KPI), unity, and risks management were related to the effectiveness of performance on administrative unit of supporting staff of Faculty of Forestry, Kasetsart University at 0.05 level of significance. Based on qualitative results, major problem and obstacles were 1) the achieve work such fastness and staff knowledge about rule and regulation regarding submit-reception document 2) staffing work; The results of qualitative results were consistent with quantitative results; laws and regulations on punishment were obeyed.

Keywords: Performance Effectiveness, Supporting Staff, Faculty of Forestry

Suggested Citation

Nampimoon, Anoma and Silphiphat, Kevalin, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะวนศาสตร์ (Factors Related to the Supporting Staff Performance Effectiveness of Forestry Kasetsart University) (january 1, 2017). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 6, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283586 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3283586

Anoma Nampimoon (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Kevalin Silphiphat

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
39
Abstract Views
211
PlumX Metrics