การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตา รวจในการป้ องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในภาคตะวันออกของประเทศไทย (Police Operation Concerning Antimigration of Illegal Foreign Workers in the East of Thailand)

12 Pages Posted: 15 Nov 2018

See all articles by Arisa Kuptawanith

Arisa Kuptawanith

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Naunjun Tasanachaikul

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Date Written: january 1, 2017

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในภาคตะวันออกของประเทศไทยใน 3 จังหวัดทางภาคตะวันออก ได้แก่จงั หวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง ศึกษาระดับความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง รวมทัง้ สิ้น300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการทดสอบหาค่าโดยใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยกา หนดค่านัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวม ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในภาคตะวันออกของประเทศไทยในระดับมาก ( x =4.39) มคี วามรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการทา งานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา ภูมิลาเนา ระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ ไว้

English Abstract: The objectives of the study were to investigate the people opinion of police operation concerning antimigration of illegal foreign workers in the East such as Ehantaburi, Trat and Rayong Province, to find out the knowledge level of the people concern Immigration Act B.E. 2522 and Foreign Working Act B.E. 2551 and to compare the people opinion toward police operation concerning antimigration of illegal foreign workers in three provices of the East of Thailand. The 300 people residing at the area of Chanthaburi, Trat and Rayong were the sample of the study. The questionnaire was the instrument of the study for collecting data. The percentage, mean, standard deviation, t-test, and one way ANOVA were used as the statistical analysis and used.05 level of statistical significance. The result of the study found that the people opinion of police operation concerning antimigration of illegal foreign workers in the East of Thailand was much level ( x =4.39). The people has the knowledge concerning Immigration Act B.E. 2522 and Foreign Working Act B.E. 2551 were much level. The hypothesis testing found that the different age effected to different opinion toward police operation concerning antimigration of illegal foreign workers in the East of Thailand which accept the hypothesis at.05 level of statistical significance but the different sex, education, domicile, knowledge of Immigration Act B.E. 2522 and knowledge of Foreign Working Act B.E. 2551 effected to nondifferent opinion toward police operation concerning antimigration of illegal foreign workers in the East of Thailand were rejected the hypothesis.

Keywords: Operation, Police, Foreign Workers

Suggested Citation

Kuptawanith, Arisa and Tasanachaikul, Naunjun, การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตา รวจในการป้ องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในภาคตะวันออกของประเทศไทย (Police Operation Concerning Antimigration of Illegal Foreign Workers in the East of Thailand) (january 1, 2017). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 6, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283587 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3283587

Arisa Kuptawanith (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Naunjun Tasanachaikul

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
139
PlumX Metrics