ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตภาคกลาง (Factors Affecting Decision Making to Invest in the Retirement Mutual Fund or Long Term Equity Fund of the Bangkok Bank Public Company Limited Employees in the Central Region)

11 Pages Posted: 15 Nov 2018

See all articles by Suthicha Kaewkead

Suthicha Kaewkead

Kasetsart University - Faculty of Social Sciences

Lalita Niphitprasart Soonthornvipart

Kasetsart University

Date Written: january 1, 2017

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการตัดสินใจและพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บลจ.บัวหลวงของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เขตภาคกลาง และ 2)เปรียบเทียบปัจ จัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จา กัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง ที่เคยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) จานวน 360 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชากรนามาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สา เร็จรูป สา หรับค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test one-way ANOVA การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD และ Correlation โดยกา หนดค่านัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจลงทุนด้านภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.48) มีพฤติกรรมการลงทุนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.37) สาหรับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เสียสูงสุดต่างกันมีระดับการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของ บลจ.บัวหลวง ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เขตภาคกลาง แตกต่างกัน

English Abstract: The objectives of the research were 1) to study level of decision making and investment behavior in Retirement Mutual Fund or Long Term Equity Fund of Bangkok Bank Public Company Limited employees in central region and 2) to compare personal factors affecting the decision making to invest in Retirement Mutual Fund or Long Term Equity Fund of Bangkok Bank Public Company Limited employees in central region. The samples used in this study were 360 employees of Bangkok Bank Public Company Limited in the central region who had invested in the Retirement Mutual Fund (RMF) by using a questionnaire as a tool for research. The data was processed by a computer program. The statistics used to analyze data were the percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, LSD and Correlation with the statistical significance level of 05. The research found that the decision making in overall investment, the samples had opinion at moderate level (average 3.48) and they also had overall investment behavior at moderate level (mean 3.37). For personal factors, the samples that were different in gender, age, marital status, educational level, monthly income and the highest personal income tax base, had level of decision making to invest in Retirement Mutual Fund or Long Term Equity Fund in Bualuang Asset Management Company Limited of the Bangkok Bank Public Company Limited employees in the central region differently.

Keywords: Decision Making to Invest, Retirement Mutual Fund, Long Term Equity Fund

Suggested Citation

Kaewkead, Suthicha and Soonthornvipart, Lalita Niphitprasart, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตภาคกลาง (Factors Affecting Decision Making to Invest in the Retirement Mutual Fund or Long Term Equity Fund of the Bangkok Bank Public Company Limited Employees in the Central Region) (january 1, 2017). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 6, No. 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283589 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3283589

Suthicha Kaewkead (Contact Author)

Kasetsart University - Faculty of Social Sciences ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Lalita Niphitprasart Soonthornvipart

Kasetsart University

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
342
Abstract Views
1,833
rank
97,970
PlumX Metrics