ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีต่อการดา เนินการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในเรือนจำ การศึกษา (The Correction Official Opinion toward the Development Behavioral Habits of the Inmates in the Prison Education)

10 Pages Posted: 15 Nov 2018

See all articles by Mukkharin Plengnoi

Mukkharin Plengnoi

Kasetsart University - Faculty of Social Sciences

Lalita Niphitprasart Soonthornvipart

Kasetsart University

Date Written: january 1, 2017

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีต่อการดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทางด้านการศึกษาของผู้ต้องขัง การจัดการศึกษาสายสามัญของผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการดา เนินการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในเรือนจา การศึกษาจา แนกตามภูมิหลังทางสังคม และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการศึกษาสายสามัญของเรือนจาการศึกษากับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในเรือ นจาการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจาและทัณฑสถานภาคกลาง 12 แห่งจานวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สันโดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการศึกษาสายสามัญในเรือนจา การศึกษาของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง ( X =0.63) ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีต่อการดา เนินการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในเรือนจาการศึกษาโดยเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( X =3.84) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเจ้าหน้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดาเนินการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในเรือนจาการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่อายุ อายุราชการ ประสบการณ์การทางานพัฒนาพฤตินิสัยทางด้านการศึกษา และส่วนงานที่สังกัดแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดาเนินการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในเรือนจาการศึกษาไม่แตกต่างกัน ผลต่อความรู้การจัดการด้านการศึกษาสายสามัญในเรือนจาการศึกษามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความคิดเห็นที่มีต่อการดา เนินการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในเรือนจาการศึกษา อย่าง มนี ัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง

English Abstract: This research purposes were 1) to study the level of the opinion of the correction official toward the specific educational rehabilitation of inmates, 2) to compare the opinion toward the specific educational rehabilitation of inmates according to their social background, and 3) to find out the relationship between the official knowledge on prison education management and the opinion of the officials. Sampling in the research were 297 of the correction officials of 12 prisons and correctional institutions in the central region. Tools employed in the data gathering were questionnaires. Statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard deviation, one way ANOVA, and Pearson's Correlation Coefficient. The statistical level of significance was set at.05. The computer ready-made program was used for data processing. The result of the research revealed that the officials’ level of the knowledge on the education management of prison education was moderate (=0.63). The level of the officials’ opinion toward the rehabilitation by education of the inmates in the prison education were high (=3.84). The hypothesis testing was found that the education level related to the opinion toward the rehabilitation by education of the inmates in the prison education. There was no statistical significance difference on the officials’ opinion who differed in ages, working period, working experiences and affiliations. Knowledge of the officials on education management of prison education related to the officials’ opinion at the statistical significance level. The correlation of those variables was positive and moderate.

Keywords: Opinion, Behavioral Habits, Prison Education

Suggested Citation

Plengnoi, Mukkharin and Soonthornvipart, Lalita Niphitprasart, ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีต่อการดา เนินการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในเรือนจำ การศึกษา (The Correction Official Opinion toward the Development Behavioral Habits of the Inmates in the Prison Education) (january 1, 2017). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 6, No. 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283599 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3283599

Mukkharin Plengnoi (Contact Author)

Kasetsart University - Faculty of Social Sciences ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Lalita Niphitprasart Soonthornvipart

Kasetsart University

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
28
Abstract Views
327
PlumX Metrics