การวิเคราะห์พื้นที่จุดเกิดเหตุคดีลักทรัพย์ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ นครบาลลาดพร้าวห้วงระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557-30 กันยายน พ.ศ.2558 (Spatial Analysis of the Burglary Incidence Cases in the Responsible Area of Latphrao Police Station during the 1st October 2014-30th September 2015)

12 Pages Posted: 15 Nov 2018

See all articles by Sattawat Prechasoontorn

Sattawat Prechasoontorn

Kasetsart University - Faculty of Social Sciences

Lalita Niphitprasart Soonthornvipart

Kasetsart University

Date Written: january 1, 2017

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความถี่ของจุดเกิดเหตุคดีลักทรัพย์พื้นที่ความรับผิดชอบสถานีตารวจนครบาลลาดพร้าว 2) เพื่อศึกษาพฤติการณ์ของผู้กระทาความผิดคดีลักทรัพย์พื้นที่ความรับผิดชอบสถานีตารวจนครบาลลาดพร้าว ห้วงระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557-30 กันยายน พ.ศ.2558 ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากจุดเกิดเหตุคดีลักทรัพย์ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบสถานีตารวจนครบาลลาดพร้าว และข้อมูลปฐมภูมิจากการศึกษาภาคสนามพื้นที่ทา การวิจัย โดยแสดงผลการวิจัยเป็นแผนที่ กราฟวงกลม และความถี่เป็นจา นวนครัง้ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาความถี่ของจุดเกิดเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาลลาดพร้าว ความถี่การเกิดคดีลักทรัพย์ของเดือนในรอบปี มากที่สุด 3 อันดับ คือ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 จานวน 54ครัง้ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 จานวน 49 ครัง้ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 จานวน 33 ครัง้ จุดเกิดเหตุคดีลักทรัพย์มีการกระจายตัวเรียงอันดับมากที่สุดใน ถนนสายหลัก ถนนซอย ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อ ตามลาดับ จุดเกิดเหตุคดีลักทรัพย์มีการกระจุกตัวเรียงอันดับมากที่สุดใน แฟลตการเคหะแห่งชาติ และห้างสรรพสินค้าเขตบางกะปิ หอพักอพาร์ทเม้นท์ ตามลา ดับ 2) การศึกษาพฤติการณ์ของผู้กระทาความผิดในคดีลักทรัพย์พื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาลลาดพร้าวเกี่ยวกับช่วงเวลา ช่วงเวลาที่เกิดเหตุคดีลักทรัพย์ มากที่สุด ได้แก่ ช่วงค่า เวลา 18.00-24.00 น. เกิดคดีลักทรัพย์ จานวน 120 ครัง้ บริเวณ ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน ช่วงดึก เวลา 24.00-06.00 น.เกิดคดีลักทรัพย์ จา นวน 80 ครัง้ บริเวณ คอนโดมิเนียม หอพัก ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน อันดับที่ 3 คือ ช่วงเช้า เวลา06.00-12.00 น. เกิดคดีลักทรัพย์ จานวน 63 ครั้ง บริเวณ คอนโดมิเนียม หอพัก หมู่บ้าน การศึกษาพฤติการณ์ของ ผู้กระทาผิดคดีลักทรัพย์พื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาลลาดพร้าวเกี่ยวกับลักษณะของการกระทาผิดพบดังนี้ อันดับ 1 พฤติการณ์การลักทรัพย์ในเคหะสถาน หอพัก คอนโดมิเนียม ร้านอาหาร ก่อเหตุขณะที่ ผู้อาศัยไม่อยู่อันดับ 2 พฤติการณ์การทุบกระจกรถยนต์ที่จอดไว้ตามซอยจอดในที่เปลี่ยวในช่วงเวลาไม่มีคนหรือกลางคืนใช้วิธีส่องดูของมีค่าในรถยนต์ แล้วทุบกระจกรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินของมีค่า อันดับ 3 พฤติการณ์การลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ รถยนต์ จากลานจอดรถของคอนโดมิเนียม หอพัก ซอย

English Abstract: The research aimed 1) to study the frequency of the incidences of burglary in the responsible area of Latphrao police station, 2) to investigate the circumstances of the theft offenders in the responsibility of police station area during the October 1st 2014-September 30th 2015 by Geographic Information System (GIS). The “GIS” was applied to analyze the secondary data, the incidences of burglary in the study area whereas the primary data was gathered by surveying the area. Findings were shown by maps, pie charts, and frequency. The research results were as following. 1) The frequency of the incidences of burglary in the areas of the police station responsibility occurred 54 times in June 2015, 49 times in May 2015, and 33 times in August 2015 respectively. Places where the incidences of burglary happened were main streets, roads, restaurants and convenience stores in the research area respectively. The crimes committed at national housing flats,department stores in Bangkapi area, dormitories,and apartments respectively. 2) The crime scences of the theft offenders in the area took placed 120 times in the evening from 18.00-24.00 p.m.at departmentstores, condominium residences,and villages. From 24.00-06.00 a.m., there were 80 times of the theft incidences at condominiums, dormitories, department stores, and villages. In the morning 6.00-12.00 a.m., the crime cases happened 63 times in condominiums, and villages at the Bangkapi area. Crime patterns of the theft offenders were burglary of dwelling residentials, condominiums, dormitories,and restaurants while owners were outside their homes and buildings. The offenders smashed the car parked in the streets during the nights or in desolate alleys to steal the assets.Bicycles and cars were stolen fromcondominiums, dormitories,and streets of Bangkapi area by the auto thefts.

Keywords: Spatial Analysis of the Incidences of Burglary, Responsible Area, Latphrao Police Station

Suggested Citation

Prechasoontorn, Sattawat and Soonthornvipart, Lalita Niphitprasart, การวิเคราะห์พื้นที่จุดเกิดเหตุคดีลักทรัพย์ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ นครบาลลาดพร้าวห้วงระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557-30 กันยายน พ.ศ.2558 (Spatial Analysis of the Burglary Incidence Cases in the Responsible Area of Latphrao Police Station during the 1st October 2014-30th September 2015) (january 1, 2017). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 6, No. 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3283605 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3283605

Sattawat Prechasoontorn (Contact Author)

Kasetsart University - Faculty of Social Sciences ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Lalita Niphitprasart Soonthornvipart

Kasetsart University

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
79
Abstract Views
712
rank
338,857
PlumX Metrics