החברה החרדית והאקדמיה הישראלית: בחינה מחודשת של עמדות הציבור החרדי כלפי לימודים אקדמיים
The Ultra-Orthodox Society and the Israeli Academia: Reexamining the Evidence on Ultra-Orthodox Attitudes towards Academic Studies and Gender Separation

״משפטים״ מט, 2019

43 Pages Posted: 4 Jan 2019 Last revised: 19 Mar 2021

See all articles by Netta Barak Corren

Netta Barak Corren

Harvard Law School; University of Pennsylvania - Carey Law School; Hebrew University of Jerusalem

Date Written: February 17, 2019

Abstract

תקציר בעברית: רשימה זו מבצעת הערכה ביקורתית של התשתית העובדתית המרכזית בבסיס החלטת המועצה להשכלה גבוהה על קיום הפרדה על בסיס מין בלימודים אקדמיים. בחינה זו מבוססת על ניתוח חוזר של נתוני הסקר שאספה המל״ג על מנת לגבש את עמדתה (להלן: מחקר המל״ג) וכן על בסיס סקר חדש שממצאיו מוצגים לראשונה כאן. ממצאי הבחינה, בתמצית, הינם כי מחקר המל״ג-שטען כי כ-80% מהחרדים אינם מוכנים ללמוד באקדמיה במסגרות מעורבות—לוקה בפגמים מתודולוגיים קשים, היורדים לשורש המתודולוגיה בה הוכן הסקר, כולל ניסוחה של השאלה המרכזית, ונוגעים גם לניתוח הנתונים, פרשנותם והמסקנות שהוסקו על בסיסם. זאת ועוד, בחינה מעמיקה של ממצאיו הגולמיים של הסקר מעלה כי הוא מכיל סתירות פנימיות ונתונים המערערים באופן כבד על המסקנות שהוסקו ממנו.המשמעויות מרחיקות הלכת של הביקורת מודגמות באמצעות סקר חליפי שבוצע בתחילת שנת 2018 ובחן את עמדות הציבור החרדי כלפי לימודים אקדמיים באופן ניטרלי ונטול הליקויים האנליטיים והמתודולוגיים שהתעוררו במחקר המל״ג. סקר זה בחן לראשונה את העמדות כלפי הפרדה מגדרית באופן ישיר ותוך הפרדה בין שלושה מישורים השונים זה מזה, אנליטית ומעשית: מישור המרצות/ים, מישור הסטודנטיות/ים בכיתה, ומישור הקמפוס בכללותו. הממצאים המתקבלים מבחינה זו שונים בתכלית מאלה שהוצגו במחקר המל״ג, אך עולים בקנה אחד עם ממצאים שהוצנעו והוסתרו באותו מחקר ונדונים לראשונה ברשימה זו. בתמצית, 44% מהחרדים המעוניינים בלימודים אקדמיים הגדירו את מגדר הסטודנטים לכיתה כשיקול מרכזי עבורם, 23% בלבד הגדירו את ההפרדה המגדרית בקמפוס בכללותו כמשמעותית, ורק 16% הגדירו את מגדר המרצה כשיקול מרכזי. המסקנה העולה במקובץ משני מהלכי הרשימה היא כי אבן הראשה של התשתית העובדתית עליה נסמכה המל״ג בהחלטה על הפרדה מגדרית באקדמיה אינה יכולה לעמוד. ממצאים אלה הינם בעלי השלכות מרחיקות לכת עבור העתירות הנידונות בימים אלה בבג״ץ ומצביעים על צורך בחשיבה מחודשת על התוכנית הרב-שנתית לשילוב סטודנטים חרדים באקדמיה. באופן כללי יותר, הממצאים מצביעים על צורך ביצירת פרקטיקות סדורות לגיבוש תשתית עובדתית מהימנה להחלטות מנהליות.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: דת ומדינה, דת ומשפט, שוויון, תשתית עובדתית, הפרדה מגדרית, אקדמיה, השכלה גבוהה, החברה החרדית, מחקר משפטי אמפירי

Suggested Citation

Barak Corren, Netta, החברה החרדית והאקדמיה הישראלית: בחינה מחודשת של עמדות הציבור החרדי כלפי לימודים אקדמיים
The Ultra-Orthodox Society and the Israeli Academia: Reexamining the Evidence on Ultra-Orthodox Attitudes towards Academic Studies and Gender Separation (February 17, 2019). ״משפטים״ מט, 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3284802

Netta Barak Corren (Contact Author)

Harvard Law School ( email )

1875 Cambridge Street
Cambridge, MA 02138
United States

University of Pennsylvania - Carey Law School ( email )

3501 Sansom Street
Philadelphia, PA 19104
United States

Hebrew University of Jerusalem ( email )

Mount Scopus
Jerusalem, Jerusalem 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
610
Abstract Views
2,501
Rank
74,155
PlumX Metrics