כללי ההכרעה בסכסוכי משמורת - על סכנותיה של אשליית הדמיון ההורי במציאות ממוגדרת
The Guiding Rules in Custody Disputes: On the Dangers of the Parental Sameness Illusion in a Gendered Reality

MISHPAT UMIMSHAL

80 Pages Posted: 13 Jan 2020

See all articles by Ruth Halperin-Kaddari

Ruth Halperin-Kaddari

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Dafna Hacker

affiliation not provided to SSRN

Date Written: December 26, 2018

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה בוחן את הכללים המשפטיים הרצויים לגבי אחריות הורים בגירושים. שאלה זו נמצאת בלב הוויכוח הציבורי הסוער סביב המלצותיה של ועדת שניט לבטל את חזרת הגיל הרך ולהמיר את המושגים ״אפוטרופסות״, ״משמורת״ ו״הסדרי ראייה״ במושגים ״אחריות הורים משותפת״ ו״זמני הורות״. הטענה שבסיס המאמר היא כי אימוץ כללי משפט המתעלמים מהמציאות המגדרית בספרה הפרטית, בשוק העבודה בשכר ובמשפט יובל לפגיעה ברווחתם הנפשית של ילדים ולעוני של ילדים ונשים.

בחלקו הראשון של המאמר נציג את המלצותיה של ועדת שניט, ולצידן את השינויים המשמעותיים שהתחוללו בשנים האחרונות בתסקיריהן של העובדות הסוציאליות ובפסיקה, אשר מחלישים את חזקת הגיל הרך חרף העובדה שהיא קיימת עדיין בספר החוקים.

בחלקו השני של המאמר נבחן, אחת לאחת, את ההצדקות הנשמעות מפי התומכים בכללי משפט המתעלמים מקיומו של הורה מטפל עיקרי, ונראה כי הן אינן נתמכות במחקר הסוציולוגי והפסיכולוגי.

בחלק השלישי נסקור את כללי האמנה בדבר זכויות הילד ואת השינויים המשפטיים שהתחוללו במדינות אחרות בקשר להסדרת היחסים בין הורים גרושים וילדיהם, ונראה כי גם מדינות המערב לא אימצו חזקה התומכות במשמורת פיזית משותפת, אלא אך במשמורת משפטית משותפת, אשר נוהגת במשפט הישראלי מאז ומתמיד.

בחלקו הרביעי של המאמר נביא ממצאים ממדינות שבהן בוטלה חזקת הגיל הרך, כמו-גם ממציאם לגבי מאפייניה של החברה הישראלית, כדי לבסס את טענתו כי ביטול החזקה בישראל לא יובל להורות שוויוניות.

בחלקו החמישי של המאמר נצביע על הסכנות הטומנות באימוץ כלל משפטי ללא חזקה עובדתית המכירה ביתרונותיו של ההורה שטיפל בילדים עד לפרידה כהורה משמורן פיזי. לבסוף נציע הסדרה משפטית שתבטיח כי ילדים להורים גרושים יוכלו ליהנות מקשר משמעותי עם שני הוריהם המיטיבים, תוך מזעור הסכנות לנזקים נפשיים, להיחשפות לקונפליקטים הוריים, ולעוני.

English Abstract: This paper examines the legal rules that should govern parental responsibility upon divorce. This subject is currently at the heart of the heated public debate surrounding the recommendations made by the Shnit Committee to abolish the tender years presumption and replace “guardianship”, “custody” and “visitation” with “shared parental responsibility” and “parental time”. This paper is based upon the contention that adopting legal rules which ignore the gendered reality still persisting in the private sphere as well as in the paid labor market and within the law, will harm the emotional wellbeing of children and will lead to poverty of women and children.

In the first part of the paper, we present the recommendations made by the Shnit Committee and the significant changes that have already taken place in recent years in social workers’ evaluations and in case law, which are in fact weakening the tender years presumption despite its continued existence in the book of laws.

In the second part we examine, one by one, the justifications offered by those who support a legal rule that ignores the existence of a primary parental caretaker and demonstrate that they are not supported by current sociological and psychological research. On the contrary, research from other countries illustrates the importance of legal recognition of a primary parental caretaker.

In the third part we review the Convention on the Rights of the Child and the legal changes that have taken place in other countries regarding the regulation of relations between divorced parents and their children. We demonstrate that Western countries have not adopted a presumption favoring shared physical custody, but rather one of shared legal custody, which has always been the case under Israeli law.

In the fourth part of the paper we present findings from countries in which the tender years presumption was abolished as well as findings regarding the characteristics of Israeli society, in support of our argument that abolishing the presumption will not bring about an egalitarian parenting scheme.

In the fifth part of the paper we point out the dangers embedded in adopting a legal rule with no factual presumption preferring the parent who took care of the children prior to the parents’ separation as the physical custodian. Finally, we propose legal regulation that guarantees the significant relationship between children of divorced parents and both of their nurturing parents, while minimizing the risks of emotional harm, exposure to parental conflicts and poverty.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Family Law, Custody, Israel

Suggested Citation

Halperin-Kaddari, Ruth and Hacker, Dafna, כללי ההכרעה בסכסוכי משמורת - על סכנותיה של אשליית הדמיון ההורי במציאות ממוגדרת
The Guiding Rules in Custody Disputes: On the Dangers of the Parental Sameness Illusion in a Gendered Reality (December 26, 2018). MISHPAT UMIMSHAL , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3306706

Ruth Halperin-Kaddari (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Dafna Hacker

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
51
Abstract Views
243
rank
519,870
PlumX Metrics