Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej: od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi (Internal Security of the European Union Member States: From Security of States to Safety of People)

Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 639 p

Posted: 2 May 2019

See all articles by Karina Paulina Marczuk

Karina Paulina Marczuk

Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Date Written: 2012

Abstract

Polish Abstract: Tematem, któremu poświęcono tę książkę, jest pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego przez państwa będące członkami Unii Europejskiej. Starano się wykazać, czy i w jakim zakresie wpływ na rozumienie bezpieczeństwa wewnętrznego mają dwa główne nurty human security, czyli szeroki, zwany szkołą japońską („wolność od ubóstwa”), koncentrujący się na zaspakajaniu podstawowych ludzkich potrzeb oraz wąski, tzw. szkoła kanadyjska, postulujący „wolność od zagrożeń”, a zatem zagwarantowanie praw i wolności obywatelskich oraz bezpieczeństwo osobiste. Rozdział pierwszy został poświęcony rozważaniom teoretycznym na temat bezpieczeństwa wewnętrznego oraz human security; tym samym rozdział ten stanowi wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa ludzkiego. Kolejne rozdziały (II–IV) zawierają studia przypadków państw członkowskich kolejnych rozszerzeń Unii Europejskiej w zakresie pojmowania przez nie bezpieczeństwa wewnętrznego (rozdział II) oraz szerokiego (rozdział III) i wąskiego (rozdział IV) zakresu human security w czasach współczesnych, czyli po zimnej wojnie. W ostatnim, piątym rozdziale pracy skupiono się natomiast na pojmowaniu przez Unię Europejską bezpieczeństwa wewnętrznego, biorąc pod uwagę wpływ zakresów szerokiego i wąskiego human security.

English Abstract: The understanding of internal security in the post-Cold War period considerably differs from the perception of the concept prevailing in the previous era. The qualitative change in the meaning of internal security has been caused by many factors of both intra-state as well as – paradoxically – international character. However, internal security is understood in different ways in various states because of their history and traditions, political and legal systems, current policies in internal affairs etc., and also due to their membership in international organizations. In particular, the European Union (EU) member states had to adopt an approach to internal security which has been evolving during the last two decades because of the impact of solutions implemented by the EU in the field of internal security. Another very important factor is the boom of alternative concepts of security after the end of the Cold War which are moving away from the traditional, state-security paradigm towards new subjects of security – e.g. the ecosystem (environmental security), social groups (societal security) and, finally, the individual human being (human security). It is the concept of human security that has become well-established, firstly in the policies of the United Nations (UN), and more recently within the European Union, as well. The topic of this volume is the understanding of internal security in states that are members of the European Union. A particular interest of the analysis has been the question to what extent the concept of human security has influenced the current perception of internal security. There are two main concepts of human security, which are widely known as the Japanese school (“freedom from want”), a broad approach, focused on meeting basic human needs, and the narrower approach of the so-called Canadian school, postulating “freedom from fear”, i.e. protection of rights and civil liberties as well as personal safety. In this volume the impact of both these concepts of human security on the meaning of internal security is explored.

Keywords: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo wewnętrzne UE, Human Security, Unia Europejska, Internal Security, EU Internal Security, European Union, Security Studies

Suggested Citation

Marczuk, Karina Paulina, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej: od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi (Internal Security of the European Union Member States: From Security of States to Safety of People) (2012). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 639 p. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3310100

Karina Paulina Marczuk (Contact Author)

Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw ( email )

Warsaw
Poland

HOME PAGE: http://about.me/karinamarczuk

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Abstract Views
52
PlumX Metrics