המחוקק הכל יכול? על הגבולות הקונספטואליים של החקיקה
The Conceptual Limits of the Legislator's Powers

11 Hebrew University Journal on Legislation 87 (2018)

37 Pages Posted: 25 Jan 2019

See all articles by Omri Ben-Zvi

Omri Ben-Zvi

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Yaniv Roznai

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya - Radzyner School of Law

Date Written: January 21, 2019

Abstract

תקציר בעברית: המאמר יוצא כנגד מוסכמה רווחת בקרב משפטנים בישראל ובעולם, שלפיה המחוקק הוא בלתי-מוגבל באופן עקרוני ביכולת שלו לשנות את הספירה הנורמטיבית. כלומר, המגבלות היחידות שמוטלות על המחוקק הן קונטינגנטיות באופיין, כגון מגבלות פוליטיות, חוקתיות ומגבלות שנובעות מהדין הבין-לאומי. לפי התפיסה הזו, מבחינה מושגית טהורה (שמתעלמת ממגבלות זמניות הנוגעות למחוקק כזה או אחר), המחוקק תמיד יכול, על ידי הפעלת רצונו הפוליטי, לייצר נורמה משפטית חדשה בתוך "עולם הנורמות", בלי הגבלה על תוכנה של אותה הנורמה. המאמר מבקש לאתגר את התזה הזו, ולהציע לה חלופה שהיא יותר בת-הגנה מבחינה פילוסופית. המאמר מראה כי הרעיון שהמחוקק יכול ליצור בלא הגבלה במישור הנורמטיבי מתבסס על הבנה פשטנית מדי של ההבחנה בין הרצוי למצוי, הבנה אשר מניחה "הפרדה הרמטית" בין מה שקיים לבין מה שראוי שיתקיים. המאמר משתמש בכתיבה עדכנית מתחום הפילוסופיה של המשפט כדי להראות שקשרי הגומלין הקיימים בין המצוי לרצוי מאפשרים יצירה של נורמה חדשה, רק במידה שאותה הנורמה עומדת בקשר מאוד מסוים – קשר של קונקרטיזציה – עם נורמות אחרות, שתוקפן עומד להן במנותק מהמשפט. התוצאה היא תיאוריה שלפיה היכולת של המחוקק לשנות את מצב הדברים בספירה הנורמטיבית היא טפילית על נורמות קיימות. על פי עמדה זו, כוחו של המחוקק הוא אמנם גדול מאוד, אבל לא בלתי-מוגבל. המאמר מדגים מקרים שונים של חוסר-יכולת מושגית של המחוקק ליצור נורמה חדשה בתוך "עולם הנורמות".

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: משפט חוקתי; חקיקה; מחוקק; פילוסופיה של המשפט

Suggested Citation

Ben-Zvi, Omri and Roznai, Yaniv, המחוקק הכל יכול? על הגבולות הקונספטואליים של החקיקה
The Conceptual Limits of the Legislator's Powers (January 21, 2019). 11 Hebrew University Journal on Legislation 87 (2018), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3319745

Omri Ben-Zvi (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Yaniv Roznai

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya - Radzyner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
103
Abstract Views
464
rank
309,561
PlumX Metrics