تثبیت امولسیون های نفت خام با استفاده از سورفاکتانت های مختلف (Stabilization of Crude Oil Emulsions Using Different Surfactants)

International Journal of Innovative Research and Scientific Studies (IJIRSS), 2018

Posted: 23 Mar 2019

See all articles by Sweeta Akbari

Sweeta Akbari

University Malaysia Pahang - Faculty of Chemical and Natural Resources Engineering

Abdurahman Hamid Nour

Universiti Malaysia Pahang - Faculty of Chemical & Natural Resources Engineering

Date Written: September 21, 2018

Abstract

English Abstract: Emulsions can be found in different industries such as petroleum, food, cosmetic and pharmaceutics. Generally, there are two types of emulsions in petroleum industries: water-in-oil (W/O) and oil-in-water (O/W). The aim of this research was to evaluate the stability of W/O emulsions using different emulsifiers such as Span 80, Span 83, Tritonx-100, DEA, and LSWR with different concentrations (1.5 and 2.5) vol%. All the emulsions were prepared at (20-80) vol% and 2000 rpm. The result of this study showed that the most stable emulsions were prepared by Span 80. However, LSWR formed the most unstable emulsions. In addition, it was also found that the concentration of emulsifier can significantly affect the emulsion stability.

Persian Abstract: امولسیون ها را میتوان در صنایع مختلف همچو صنایع نفتی، غذایی، دارو سازی، بهداشتی و آرایشی دریافت نمود. عمدتاً، در صنایع نفتی دو نوع امولسیون موجود میباشد که عبارت اند از امولسیون آب در نفت و امولسیون نفت در آب. هدف اساسی این تحقیق، بررسی ثبات و پایداری امولسیون های آب در نفت خام با استفاده از امولسیفایرهای مختلف همچو Span 80، Span 83، Triton X-100، DEA و LSWR در غلظت های مختلف میباشد. برای تهیه نمودن امولسیون ها نسبت فاز حجمی میان آب و نفت خام % 20-80 بوده و امولسیون ها در rpm 2000 تهیه گردیده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که با ثبات ترین امولسیون ها در موجودیت Span 80 تهیه گردیده اند. اما، LSWR امولسیون های را که دارای کمترین پایداری اند تشکیل داد. برعلاوه، نیز دریافت گردید که غلظت امولسیفایر هم بالای ثبات امولسیون اثر گذار بود.

Keywords: Emulsion, Surfactant, Droplet size, Span 80

JEL Classification: Q4

Suggested Citation

Akbari, Sweeta and Nour, Abdurahman Hamid, تثبیت امولسیون های نفت خام با استفاده از سورفاکتانت های مختلف (Stabilization of Crude Oil Emulsions Using Different Surfactants) (September 21, 2018). International Journal of Innovative Research and Scientific Studies (IJIRSS), 2018. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3323594

Sweeta Akbari (Contact Author)

University Malaysia Pahang - Faculty of Chemical and Natural Resources Engineering

Lebuhraya Tun Razak
Gambang, Pahang 26300
Malaysia

Abdurahman Hamid Nour

Universiti Malaysia Pahang - Faculty of Chemical & Natural Resources Engineering

Malaysia

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
85
PlumX Metrics