Устойчивост на селското стопанство в България (Sustainability of Bulgarian Agriculture)

252 Pages Posted: 25 Feb 2019

See all articles by Hrabrin Bachev

Hrabrin Bachev

Institute of Agricultural Economics

Minka Chopeva

Independent

Bodjidar Ivanov

Institute of Agricultural Economics

Nina Koteva

Institute of Agricultural Economics

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics

Anton Mitov

Institute of Agricultural Economics

Desislava Panteleeva

Independent

Emilia Sokolova

Institute of Agricultural Economics

Angel Sarov

Institute of Agricultural Economics

Plamena Yovchevska

Institute of Agricultural Economics

Krasimira Kaneva

affiliation not provided to SSRN

Kristina Todorova

University of National and World Economy (UNWE)

Svetlana Aleksandrova

affiliation not provided to SSRN

Date Written: February 7, 2019

Abstract

Bulgarian Abstract: В разработката се дава отговор на актуални и дискутирани научни и практично-приложни въпроси в съвременния етап от развитие на българското селско стопанство: „какво представлява устойчивостта на селското стопанство“, „как да оценим устойчивостта на селскостопанските системи в условията на прилагане на ОСП на ЕС в нашата страна“, и „кои са факторите за подобряване на социално-икономическата и екологическата устойчивост на отрасъла“. Дискутира се развитието на „концепцията“ за аграрна устойчивост и основните подходи за нейната оценка. Предлага се по-точно дефиниране на устойчивостта на българското селско стопанство и се характеризират изискванията към системата за нейната оценка. За първи път е включен нов „управленчески“ (governance) стълб на аграрната устойчивост, наред с общоприетите икономически, социален и екологически стълб (аспекти). Предлага се практично приложим за специфичните условия на българското селско стопанство холистичен подход за оценка на равнището на устойчивостта на аграрните системи от различен вид (отрасъл, подотрасъл, район, екосистема, земеделско стопанство). Той включва система от 25 принципа, 66 критерия, и 163 показателя и референтни стойности за оценка на общата, управленческа, икономическа, социална и екологическа устойчивост, както и подход за тяхното изчисляване, интеграция и интерпретация. На базата на официална статистическа и др. информация и проведени анкети със земеделски стопанства се прави апробация на разработената система при оценка на равнището на аграрна устойчивост на различни нива - национално, подотрасъл, район, (агро)екосистема и стопанско. Идентифицират се критичните фактори за подобряване на устойчивостта на българското селско стопанство и се правят препоръки за подобряване на научните и оценителни практики, обществени политики и фермерски стратегии за устойчиво развитие. https://zem.alle.bg

English Abstract: This paper gives answer to topical and debated research and practical questions at the current stage of development of Bulgarian agriculture - "what is sustainability of agriculture", "how to assess sustainability of agricultural in the conditions of EU CAP implementation in the country", and "which are critical factors for improvement of socio-economic and environmental sustainability in the sector". Evolution of the "concept" of agrarian sustainability and the major approached for its assessment are discussed More precise definition of sustainability of Bulgarian agriculture is suggested and the requirements for the system of its assessment are characterised. For the first time a new „governance“ pillar of agrarian sustainability is included along with the universally accepted economic, social and environmental pillars (aspects). Practically applicable for the specific conditions of Bulgarian agriculture holistic framework for assessing sustainability level of agrarian systems of different types (sector, sub-sector, region, ecosystem, agricultural farm) is suggested. The later included 25 principles, 66 criteria, and 163 indicators and reference values for assessing integral, governance, economic, social and environmental sustainability as well as approach for their calculation, integration and interpretation. Approbation of the elaborated framework in assessment of agrarian sustainability at various levels (national, sub-sector, region, (agro)ecosystem, and farm) is made on the base of official statistical, etc, information and original farm surveys. Critical factors for improving sustainability of Bulgarian agriculture are identified, and recommendation made for amelioration of research and assessment practices, public policies and farming strategies for sustainable development. Website of the project: https://zem.alle.bg

Keywords: agrarian sustainability, assessment framework, governance, economic, social, environmental, integral, Bulgaria

JEL Classification: Q12, Q18, Q56, Q57

Suggested Citation

Bachev, Hrabrin and Chopeva, Minka and Ivanov, Bodjidar and Koteva, Nina and Mitova, Dilyana and Mitov, Anton and Panteleeva, Desislava and Sokolova, Emilia and Sarov, Angel and Yovchevska, Plamena and Kaneva, Krasimira and Todorova, Kristina and Aleksandrova, Svetlana, Устойчивост на селското стопанство в България (Sustainability of Bulgarian Agriculture) (February 7, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3330687 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3330687

Hrabrin Bachev (Contact Author)

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

HOME PAGE: http://hrabrin-bachev.my.contact.bg/

Minka Chopeva

Independent ( email )

Bodjidar Ivanov

Institute of Agricultural Economics ( email )

Sofia

Nina Koteva

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Anton Mitov

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Desislava Panteleeva

Independent

Emilia Sokolova

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Angel Sarov

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Plamena Yovchevska

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Krasimira Kaneva

affiliation not provided to SSRN

Kristina Todorova

University of National and World Economy (UNWE) ( email )

Sofia
Bulgaria

Svetlana Aleksandrova

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
29
Abstract Views
527
PlumX Metrics