ปัจจัยเชิงปฏิกิริยาที่ก่อกำเนิดรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีและตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (Factors in the Emergence of the Executive Branch of English Parliamentary Government)

14 Pages Posted: 15 Feb 2019

Date Written: January 1, 2019

Abstract

Thai Abstract: ปัจจัยเชิงปฏิกริยาที่ก่อให้เกิดรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีขึ้นในอังกฤษนั้นสรุปได้เป็น 4 ประการ ดังนี้คือ 1) พัฒนาการของการปกครองในอังกฤษ 2) ปัญหาด้านศาสนาในอังกฤษ 3) กฎหมายเกี่ยวกับการสืบราชสันติวงศ์ 4) นายโรเบิร์ต วอลโพล การกา เนิดขึ้นของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีและตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในอังกฤษนั้น มิได้เกิดขึ้นมาด้วยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแบบปัจ จุบันทันด่วน ทว่า เกิดจากปัจ จัยหลากหลายประการที่สะสมกันมาและส่งผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่หรือเรียกว่าเป็น “ปัจจัยเชิงปฏิกิริยา” ทาให้เกิดขึ้นมาเรมิ่ ตั้งแต่ “พัฒนาการของการปกครองในอังกฤษ” ได้สัง่ สมและก่อสร้างรากฐานรูปแบบการปกครองที่มีรัฐสภามีการแบ่งอา นาจให้แก่ขุนนาง เสานาบดี รวมถึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ต่างๆ กระทั่ งมาถึงราชวงศ์ทิวดอร์ ซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นจุดกาเนิดของ “ปัญหาด้านศาสนาในอังกฤษ” ส่งผลให้มีการแยกนิกายของคริสต์ศาสนาออกมาเป็นนิกายอังกฤษ ที่กลายเป็นความยึดถือและค่านิยมของชาวอังกฤษว่าพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษจะต้องเป็นโปรเตสแตนท์ที่นับถือนิกายอังกฤษเท่านั้น ปัจจัยเช่นนี้เองที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางการปกครองในอังกฤษและก่อให้เกิด “กฎหมายเกี่ยวกับการสืบราชสันติวงศ์” ที่กา หนดบังคับให้พระมหากษัตริย์อังกฤษต้องเป็นโปรเตสแตนท์ และกีดกันเชื้อสายที่มีสิทธิใ์ นราชบัลลังก์แต่เป็นโรมันคาทอลิกออกไป ส่งผลกระทบให้เกิดราชวงศ์ฮันโนเวอร์ อันเป็นเชื้อสายที่อยู่ในดินแดนของเยอรมันขึ้นมา
และภายใต้สถานการณ์ยุคต้นราชวงศ์ฮันโนเวอร์นี้เอง “นายโรเบิร์ต วอลโพล” ก็เป็นผู้ที่สามารถยึดกุมโอกาสที่เกิดขึ้นเอาไว้ได้ ส่งให้ตัวเขามีฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในประวัติศาสตร์และเป็นรากฐานของรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีมาถึงปัจจุบัน

English Abstract: Four conspicuous factors can be discerned in the history of the emergence of the executive branch of England’s government in the form of a Cabinet of Ministers and a Prime Minister. These factors can be summarized as:

1) The development of government in England

2) Problematic issues of religion in England

3) English laws of royal succession

4) Mr. Robert Walpole.

The creation in England of the executive arm of the government in the form of a cabinet of ministers with one prime minister did not come about as the result of any single cause or action. There were, rather, myriad factors which, taken together, had continuing impact, like a chain reaction. England was governed, and this historical reality built up and formed a foundation for the eventual parliamentary government, including power sharing with the lords. Development occurred through various reigns. When the Tudor came to power, problematic religious issues came to the fore. Religious controversy contributed to divisions among Christian factions, resulting eventually in the dominance in England of Anglican Protestantism. The English Crown and the English people expressed their allegiance to Protestant values. The monarch, in addition to being born into the legitimate line of royal succession, would by law be the chief defender of the Anglican Church. These laws concerning religion were created to exclude the Catholic line of heirs to the succession. The new laws of succession through this religious line had particular impact at the beginning of the reign of England’s Hanoverian kings who originally came from Germany. In that historical situation, Mr. Robert Walpole was able to seize the opportunity and become England’s first Prime Minister. Thus, was laid the foundation of the distinctive executive form of government by Cabinet and Prime Minister in the United Kingdom.

Note: Downloadable document is in Thai.

Keywords: Executive Branch of Parliamentary Government, Robert Walpole, Politics of England

Suggested Citation

Wongsurawat, Kovit, ปัจจัยเชิงปฏิกิริยาที่ก่อกำเนิดรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีและตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (Factors in the Emergence of the Executive Branch of English Parliamentary Government) (January 1, 2019). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 8, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3334868 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3334868

Kovit Wongsurawat (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
15
Abstract Views
194
PlumX Metrics