การบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพพยาบาลกับวิชาชีพทางการแพทย์อื่น เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ พ.ศ.2561 ของประเทศไทย (Conflict Management Between Nursing Profession with Other Medical Professions About New Drug Act in 2018 in Thailand)

7 Pages Posted: 15 Feb 2019

Date Written: January 1, 2019

Abstract

Thai Abstract: ความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพทางการแพทย์โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลกับวิชาชีพเภสัชกร ได้เกิดขึ้นจากการจัดทาร่างพ.ร.บ.ยา บับใหม่ พ.ศ.2561 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยเป็นที่ได้รับการยอมรับในเนื้อหาส่วนใหญ่ มีเพียงบางประเด็นเท่านั้นที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างวิชาชีพ เช่น ประเด็นที่ให้วิชาชีพอื่นนอกจากวิชาชีพเภสัชกรจ่ายยาได้ ซึ่งในประเด็นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพพยาบาลเนื่องจากลักษณะงานในปัจ จุบันที่ขาดแคลนเภสัชกรวิชาชีพ และไม่มีกรอบอัตรากา ลังของเภสัชกรวิชาชีพกา หนดไว้ในที่ห่างไกลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งในสถานการณ์จริงพยาบาลวิชาชีพต้องทาหน้าที่ในการจ่ายยา ถึงแม้จะมีกฎหมายรองรับแต่ก็เป็นกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองการปฏิงานตามวิชาชีพในความรู้สึกของพยาบาล จึงมีความต้องการที่จะให้ระบุข้อกา หนดเรื่องการจ่ายยาเข้าไปใน พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่นี้ด้วย อันเนื่องมาจากพยาบาลเองก็ได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของยามาตลอดหลักสูตรและมีการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฎิบัติทัว่ ไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) ซึ่งต้องผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงเห็นควรให้มีข้อกฎหมายฉบับใหญ่น้เี ข้ามาครอบคลุมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมัน่ ใจว่าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน วิชาชีพเภสัชกรก็มีความกังวลในแง่ข องความรู้ความสามารถที่ต้องมีมากเพียงพอเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจึงมีแนวคิดที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้วิชาชีพอื่นมาจ่ายยา ในเมื่อพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่นี้สร้างความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพจึงควรหาแนวทางแก้ไขปัญ หา ทาความเข้าใจและหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากทั้งนี้ ทุกวิชาชีพทางการแพทย์ก็ต้องทางานประสานกันเป็นทีมเพื่อให้ประชาชนต้องได้บริการสุขภาพที่ดีที่สุดนัน่ เอง

English Abstract: The conflicts between medical professions, especially nursing profession and pharmacist profession has conflict from the drafting of the new drug Act in 2018. The most content is accepted, but only partially are opinions that do not match the profession. Such issues as professionalism other than pharmacist dispensing. In this issue has effected the nursing profession because the current job at present, there is no pharmacist capacity frame defined in a distant. The actual situation of professional nurses must be to dispense. Even the law support, it is a law that covered not enough to provide professional protection in the sense of nursing. There are need to specify the requirements this issue in the new law, as a result, nurses have learned about medication throughout the course and have specialized course of nursing general practice (primary care) Rational Drug User: RDU must be trained and practiced. Then should see this new law is supposed to cover the work to ensure that is properly treated. Meanwhile pharmacists are also concerned in term of knowledge that can be sufficient for the safety of the patient and have disagreement in this issues. When the new drug law make conflicts between professional, the conflicts should be solved, find a mutual agreement to get the most out of the deal. Because all medical professionals must work together as a team to provide patients with the best possible health care.

Note: Downloadable document is in Thai.

Keywords: Conflict Management, Nursing Profession, Medical Professions, New Drug Act B.E.2561

Suggested Citation

Urairak, Buppachat, การบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพพยาบาลกับวิชาชีพทางการแพทย์อื่น เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ พ.ศ.2561 ของประเทศไทย (Conflict Management Between Nursing Profession with Other Medical Professions About New Drug Act in 2018 in Thailand) (January 1, 2019). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 8, No. 1 (2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3334890 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3334890

Buppachat Urairak (Contact Author)

Ramkamhaeng university ( email )

Ramkamhaeng university MBA industry management
Ramkamhaeng university
Bangkok, Bangkok 10240
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
66
Abstract Views
244
rank
340,566
PlumX Metrics