การพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (Human Capital Development in the Office of the Commission General, Royal Thai Police)

13 Pages Posted: 19 Feb 2019

See all articles by Sakont Dumsakorn

Sakont Dumsakorn

Graduate College of Management, Sripatum University, Thailand

Piyakorn Whangmahaporn

Graduate College of Management, Sripatum University, Thailand

Watcharin Sutthisai

Faculty of Political Science and Public Administration, Mahasarakam Rajabhat University, Thailand

Date Written: January 1, 2019

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสา นักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ 3) ยืนยันปัจ จัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และ 4) ศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ฯ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ข้าราชการตารวจสังกัดกองบัญชาการในสังกัดสา นักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ซึ่งมีขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ356 คน ซึ่งกา หนดขนาดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจานวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.96 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคูณแบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสา นักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (  = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านทุนสังสังคม (  = 3.80) ทุนทางอารมณ์ (  = 3.74) และด้านทุนทางปัญญา (  = 3.59) อยู่ในระดับสูงตามลาดับ ในขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติอย่างมี่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยความสมดุลของชีวิตและงาน (X7 Beta = 0.31)ปัจจัยการจัดการความรู้ (X8 Beta = 0.32) และปัจ จัยการจูงใจ (X5 Beta = 0.15) ตามลาดับ ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัจจัยทุกปัจจัยมีผลกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการตารวจแห่งชาติ และยังมีความเห็นว่าปัจ จัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้แก่ 1) ปัจจัยการทางานเป็นทีม 2) ปัจ จัยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 3) ปัจจัยระบบการศึกษาและฝึกอบรมที่ และ 4) ปัจจัยทัศนคติและค่านิยมในการทางาน

English Abstract: This study examines to:

1) Study the human capital development in the office of the commission general, Royal Thai Police.

2) Study the factors affecting the human capital development in the office of the commission general Royal Thai Police.

3) Confirm the factors affecting the human capital development in the office of the commission general Royal Thai Police and;

4) Study other factors that may affect the human capital development in the office of the commission general Royal Thai Police.

Samples were police officers of and the human capital development in the office of the commission general, Royal Thai Police, totally 356 samples, sized by Taro Yamane’s formulation and 18 Informants. Instruments used were 5 rating scale questionnaires with the overall reliability value of 0.96 and in-depth interview form. Statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s multiple correlation and multiple linear regression analysis. The quantitative research result shows that the human capital development in the office of the commission general, Royal Thai Police, in overall, was found in high level. Consider in aspects found that Social capital (X̄ = 3.80), Emotion capital (X̄ = 3.74) and Intelligent capital (X̄ = 3.59) were found in high level while the factors affecting human capital development in the office of the commission general, Royal Thai Police which had statistically significant level at 0.01 and 0.05 were found in 3 factors which were Life and work balance factor (X7 Beta = 0.31), Knowledge management factor (X8 Beta = 0.32) and Motivation factor (X5 Beta = 0.15).

The qualitative research result shows that all informants had harmony opinion which confirmed that all factors have affection towards the human capital development in the office of the commission general Royal Thai Police and informants also expressed approval that other factors that may affect the human capital development in the office of the commission general Royal Thai Police were:

1) Team work factor,

2) Good relation factor,

3) Education and training system factor and

4) Working attitude and core value.

Note: Downloadable document is in Thai.

Keywords: Human Capital Development, Commission General, Office of the Commission General, Royal Thai Police

Suggested Citation

Dumsakorn, Sakont and Whangmahaporn, Piyakorn and Sutthisai, Watcharin, การพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (Human Capital Development in the Office of the Commission General, Royal Thai Police) (January 1, 2019). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 8, No. 1 (2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3335155

Sakont Dumsakorn (Contact Author)

Graduate College of Management, Sripatum University, Thailand ( email )

2410/2 Phahonyothin Road, Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Piyakorn Whangmahaporn

Graduate College of Management, Sripatum University, Thailand ( email )

2410/2 Phahonyothin Road, Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Watcharin Sutthisai

Faculty of Political Science and Public Administration, Mahasarakam Rajabhat University, Thailand ( email )

80 Nakhon Sawan Road, Muang District
Maha Sarakham 44000
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
36
Abstract Views
134
PlumX Metrics