Volatiliteit als indicator van de bestuurlijke kwaliteit bij schoolbesturen (Volatility as an Indicator of Quality Assurance by Dutch School Boards)

13 Pages Posted: 10 Mar 2019

Date Written: February 19, 2019

Abstract

Dutch Abstract: In de Financiële Staat van het Onderwijs 2017 (Inspectie van het onderwijs 2018) worden kritische opmerkingen gemaakt over de afwijkingen tussen prognoses en realisaties van het financiële resultaat van de onderwijsinstellingen. Er wordt gesteld dat besturen in het algemeen veel te voorzichtig zijn in hun financieel opereren. Dat leidt ertoe dat veel middelen overblijven aan het eind van het jaar, in de reserves terechtkomen en daarmee mogelijk niet doelmatig worden besteed. Dit roept de vraag op in welke mate dergelijke afwijkingen in de financiële kengetallen iets kunnen zeggen over de kwaliteit van het bestuurlijk opereren.

In dit paper wordt dat nader onderzocht aan de hand van twee financiële kengetallen, de rentabiliteit en liquiditeit. Dat gebeurt niet aan de hand van de waarde van de kengetallen zelf, maar van de veranderingen of afwijkingen in de kengetallen, ook wel aangeduid als volatiliteit. Deze volatiliteit wordt gerelateerd aan de beoordeling van de bestuurlijke kwaliteitszorg om aldus na te gaan in hoeverre de volatiliteit van deze indicatoren daar goede indicaties voor geeft.Het blijkt dat dat in beperkte mate het geval is.

English Abstract: In the report on the financial performance of Dutch school boards in 2017, critical remarks are made by the Inspectorate of Education about the deviations between prognoses and realizations of the financial results of the educational institutions. It is argued that boards are generally too cautious in their financial operations.This means that many resources stay unused by the end of the book year, end up in the reserves and may therefore not be used efficiently. This raises the question of to what extent such deviations in the financial key figures can say something about the quality of the board operations.

In this paper, this is examined in more detail on the basis of two financial key figures, profitability and liquidity.This does not take place on the basis of the value of the indicators themselves, but of the changes or deviations in the indicators, also referred to as volatility. This volatility is related to the assessment of the quality assurance by the board in order to find out to what extent the volatility of these indicators gives good indications for this. It appears that this is the case to a limited extent.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Suggested Citation

Verkroost, Jos, Volatiliteit als indicator van de bestuurlijke kwaliteit bij schoolbesturen (Volatility as an Indicator of Quality Assurance by Dutch School Boards) (February 19, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3337466 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3337466

Jos Verkroost (Contact Author)

Ministerie van OCW ( email )

Den Haag
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
24
Abstract Views
226
PlumX Metrics