Is Non-State Money Possible? (Czy pieniądz niepaństwowy jest możliwy?)

35 Pages Posted: 24 May 2019

See all articles by CASE

CASE

CASE - Center for Social and Economic Research

George Selgin

The Cato Institute; University of Georgia

Date Written: February 12, 2019

Abstract

English Abstract: Depending on how one interprets the question that forms the topic of my talk, one can argue that the answer is obvious, or one can argue just the opposite. In one sense of course, it’s obvious that non-state money is possible. That’s the sense in which we ask only whether some kinds of non-state money are possible. And of course, the answer is yes. The vast majority of payments today, in Poland as elsewhere, are made with privately produced forms of money – that is, with bank deposits of various kinds – transferable by cheque or using debit cards. And there is nothing surprising about that.

But of course, my assigned question can also be understood in a different and more interesting way. The interesting question is not whether some kinds of non-state – supplied money are possible. It is a different question, or rather two different questions. One of these is whether non-state circulating monies, or currencies, are possible. Can we rely on the private sector to supply hand-to-hand circulating means of payment? The other even more fundamental question is whether we can have a complete monetary system in which all forms of money supplied privately, and the state plays no substantial regulatory role.

In fact, I intend to argue that non-state supplied currencies are also possible, and that completely private monetary systems, in which the state plays no important part, are possible as well. Indeed, I will argue, not only that these things are possible, but that history offers examples of them. That is, they are not just hypothetically possible. I plan to spend much of my time talking to you about these historical examples of privately produced currencies and private or mostly private monetary systems. I wish not merely to make it clear that private currencies and mostly private monetary systems really have existed in the past, but to point out to you that these private currencies and monetary systems have often been entirely or at least highly successful. We might even envy them today, given the performance of our own relatively heavily regulated monetary systems.

Polish Abstract: Zależnie od tego, jak zinterpretuje się pytanie, które jest tytułem mojego wystąpienia, można z powodzeniem argumentować, że odpowiedź jest oczy­wista i można też mówić, że jest odwrotnie. W pewnym sensie bowiem, oczywistym jest, że niepaństwowy pie­niądz jest możliwy. Mam tu na myśli pytanie o to, czy jakieś rodzaje niepaństwowego pieniądza są możliwe. I na to py­tanie odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Większość dokonywanych dziś w Polsce i na świecie płatności odbywa się przy użyciu prywatnie produkowanych form pieniądza – czyli depozytów bankowych różnego typu – transfero­wanych za pośrednictwem czeków lub poprzez użycie kart debetowych. I nie ma w tym nic zaskakującego.

Jednak do tytułowego pytania można podejść w inny, o wiele bardziej interesujący sposób. Ciekawym pytaniem jest nie to, czy mogą istnieć jakieś rodzaje niepaństwowe­go pieniądza. Interesująca jest inna kwestia, a w zasadzie dwie, odrębne kwestie. Pierwszą z nich jest czy możliwe jest istnienie w obiegu prywatnego pieniądza, czy walut. Czy możemy polegać na sektorze prywatnym, że dostar­czy nam środków płatniczych, które będą w obiegu? In­nym, i istotniejszym pytaniem, jest to, czy możemy mieć kompletny system monetarny, w którym wszystkie ro­dzaje pieniądza są dostarczane przez sektor prywatny, a państwo nie odgrywa istotnej roli regulacyjnej.

Moim zamiarem jest obrona tezy, że jest możliwe istnie­nie prywatnie produkowanych pieniędzy, ale także że jest możliwe funkcjonowanie w pełni prywatnych systemów monetarnych, w których państwo nie odgrywa istotnej roli. Będę dowodził, że takie rozwiązania są nie tylko moż­liwe, ale że historia dostarcza nam przykładów ich funk­cjonowania. Oznacza to, że nie są one możliwe jedynie hi­potetycznie. Zamierzam poświęcić znaczną część swojego wystąpienia na omówienie tych historycznych przykładów prywatnej produkcji pieniądza i prywatnych albo prawie prywatnych systemów monetarnych. Mam zamiar nie tylko pokazać, że te prywatne waluty i w więk­szości prywatne systemy monetarne rzeczywiście istniały, ale także zwrócić uwagę, że owe prywatne waluty i sys­temy pieniężne funkcjonowały z pełnym lub co najmniej dużym powodzeniem. Moglibyśmy im nawet pozazdrościć tego powodzenia, biorąc pod uwagę kondycję naszych współczesnych, stosunkowo silnie regulowanych syste­mów monetarnych.

Keywords: commodity money, coinage, banknotes, free banking, fiat money, non-state money, cryptocurriences, monetary history, monetary systems

JEL Classification: E52, BC, G23

Suggested Citation

, CASE and Selgin, George, Is Non-State Money Possible? (Czy pieniądz niepaństwowy jest możliwy?) (February 12, 2019). CASE Research Paper , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3337662

CASE (Contact Author)

CASE - Center for Social and Economic Research ( email )

Jana Pawla 61/212
Warsaw, 01-031
Poland

HOME PAGE: http://www.case-research.eu/en

George Selgin

The Cato Institute ( email )

1000 Massachusetts Ave. NW
Washington, DC 20001
United States

HOME PAGE: http://www.cato.org/centers/center-monetary-financial-alternatives

University of Georgia ( email )

Athens, GA 30602-6254
United States
706-542-2734 (Phone)
706-542-3376 (Fax)

HOME PAGE: http://https://www.terry.uga.edu/directory/economics/george-a-selgin.html

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
21
Abstract Views
249
PlumX Metrics