Faktorët kryesorë, që ndikojnë në kërkesën për kredi hipotekore (The Main Factors That Affect the Mortgage Loans’ Demand)

International Scientific Journals (NAUČNI BILTEN), 2015

5 Pages Posted: 5 Apr 2019

See all articles by Ardita Bylo

Ardita Bylo

Istanbul Commerce University, Graduate School of Finance; Luigj Gurakuqi University of Shkodra, Faculty of Economics

Date Written: April 4, 2015

Abstract

Albanian Abstract: Për shumë prej nesh, blerja e një shtëpie është një nga vendimet më të rëndësishme si dhe ndonjëherë transaksioni më i madh financiar që mund të bëhet në jetë. Të qartësosh pyetjet përpara se të zgjedhësh një kredi do të thotë të bësh krahasimin mes marrjes së një kredie që mund ta përballosh dhe humbjen e të drejtës mbi pronën. Zhvillimi dhe zgjerimi i tregut bankar gjatë viteve të fundit, me krijimin e produkteve dhe programeve të reja, e ka bërë të rëndësishëm kuptimin e kushteve të ofruara për të bërë një zgjedhje racionale. Nëse mendojmë të marrim një kredi hipotekore, duhet të konsiderojmë të gjitha mundësitë. Eshtë e rëndësishme që të edukohemi pasi “dija” është “aftësi”.

Duke siguruar informacionin e nevojshëm mbi kredinë hipotekore, jemi të aftë për të zgjedhur kushtet më optimale dhe shmangur shpenzimet e tepërta, na jep një bazë teorike dhe praktike njëkohësisht, që do t’na ndihmojë të mësojmë qëllimet e kredive hipotekore avantazhet dhe disavantazhet e marrjes së një kredie të tillë.

Në këtë punim gjithashtu është trajtuar edhe ecuria e kredive hipotekore në shqipëri dhe krahasimi me vendet e tjera të europës. Po ashtu edhe ndikimi që kanë këto kredi në çmimin e banesave në treg dhe tregtimi i tyre nga bankat në trajtën e obligacioneve që mbështetën në huatë hipotekore.

English Abstract: For many of us, buying a home is one of the most important decisions and sometimes the biggest financial transaction that can be made in life. To clarify such possible questions which arise before choosing a loan, it should be made a comparison between the affordable loan received and the loss of property rights. The banking markets’ development and expansion over the last years, with the creation of new products and programs, have been giving importance to the meaning of loan terms offered in order to make a rational choice.

By providing the necessary information on mortgage loans, we are able to choose the most optimal conditions and avoid excessive costs, providing at the same time a theoretical and practical basis, which would be helpful in learning the purpose of mortgage loans, and also the advantages and disadvantages in obtaining such a loan.

This paper also deals with the performance of mortgage loans in Albania and the comparison with other European countries, observing also the impact these loans have on the price of housing and their trading by banks as bonds supported by mortgage loans.

Note: Downloadable document is in Albanian.

Keywords: Mortgage Loans, Real Estate, Banking System, Securities, Bonds, Secondary Market

JEL Classification: G11, G19, G21, G29

Suggested Citation

Bylo, Ardita, Faktorët kryesorë, që ndikojnë në kërkesën për kredi hipotekore (The Main Factors That Affect the Mortgage Loans’ Demand) (April 4, 2015). International Scientific Journals (NAUČNI BILTEN), 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3339825 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3339825

Ardita Bylo (Contact Author)

Istanbul Commerce University, Graduate School of Finance ( email )

Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Z-42, Beyoğl
Sutluce Beyoglu
Istanbul, 34445
Turkey

HOME PAGE: http://https://www.ticaret.edu.tr/

Luigj Gurakuqi University of Shkodra, Faculty of Economics ( email )

Rektorat Sheshi 2 Prilli
Shkoder, 4001
Albania

HOME PAGE: http://www.unishk.edu.al/

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
43
Abstract Views
405
PlumX Metrics