Τα τραγικά λάθη της Οικονομικής Θεωρίας που εξακολουθούν να διδάσκονται στα Πανεπιστήμια (The Tragic Mistakes of the Economic theory that Are Still Being Taught in Universities)

13 Pages Posted: 19 Apr 2019

See all articles by Dimitrios Nomidis

Dimitrios Nomidis

Athens University of Economics and Business; National Technical University of Athens

Date Written: March 30, 2019

Abstract

Greek Abstract: Η συμβατική μικροοικονομική θεωρία, η οποία θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε κυρίως από τους νεοκλασικούς οικονομολόγους, εμπεριέχει κάποια βασικά λάθη τα οποία οδηγούν την οικονομική θεωρία σε εσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και τα αποτελέσματα αυτής της λειτουργίας. Δυστυχώς τα λάθη αυτά παρέμειναν και μετά τη νεοκλασική σύνθεση που επήλθε δια της ενοποιήσεως (merger) της νεοκλασικής με την κεϋνσιανή θεωρία (mainstream economics) και εξακολουθούν να διδάσκονται στα πανεπιστήμια μέχρι σήμερα. Κατωτέρω γίνεται μια σύντομη ανάλυση των λαθών αυτών και μια προσπάθεια ανίχνευσης των πιθανών αιτίων τους. Επίσης παρουσιάζεται μια περιληπτική αναφορά των δραματικών αλλαγών που επιφέρει η διόρθωση των λαθών αυτών στην οικονομική θεωρία με τις κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της. Για μια αναλυτικότερη παρουσίαση παραπέμπουμε στο άρθρο του συγγραφέα “A Revision of the Theory of Perfect Competition and of Value”.

English Abstract: Conventional microeconomics theory, which was founded and developed mainly by the neoclassical economists, contains some basic mistakes that lead economic theory to erroneous conclusions about how the economy operates and the results of this operation. Unfortunately these mistakes have still remained after the neoclassical synthesis that came through the merger of neoclassical and Keynesian economics (mainstream economics) and are still taught in universities to this day. Below a brief analysis of these mistakes and an attempt to detect their probable causes is made. Also, a brief account of the dramatic changes brought about by the correction of these mistakes in economic theory with its social and political implications is presented. For a more detailed presentation, we refer to the author's paper "A Revision of the Theory of Perfect Competition and of Value".

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: λάθη της νεοκλασικής θεωρίας, ατομικές καμπύλες ζήτησης των επιχειρήσεων, μεγιστοποίηση κέρδους, καμπύλη προσφοράς, προσδιορισμός τιμής, ισορροπία σε επίπεδο επιχείρησης και σε επίπεδο αγοράς, μονοπωλιακός χαρακτήρας του τέλειου ανταγωνισμού, κοινωνική ευημερία

JEL Classification: B13, B21, D21, D33, D41, D42, D43, D46, D60

Suggested Citation

Nomidis, Dimitrios, Τα τραγικά λάθη της Οικονομικής Θεωρίας που εξακολουθούν να διδάσκονται στα Πανεπιστήμια (The Tragic Mistakes of the Economic theory that Are Still Being Taught in Universities) (March 30, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3369571 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3369571

Dimitrios Nomidis (Contact Author)

Athens University of Economics and Business ( email )

76 Patission Street
Athens, 104 34
Greece

National Technical University of Athens ( email )

Zografou Campus
Athens
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
43
Abstract Views
277
PlumX Metrics