על המגבלות האינהרנטיות על סמכות ההתגברות בחוקה הישראלית
The Inherent Limits on the Override Power in the Israeli Constitution

מיועד לפרסום בספר גרוניס ,אהרן ברק ואח' עורכים Intended for Grunis Book,Aharon Barak, et al. eds. Forthcoming

20 Pages Posted: 12 Apr 2019

See all articles by Rivka Weill

Rivka Weill

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law; University of Chicago Law School; Yale Law School

Date Written: April 11, 2019

Abstract

תקציר בעברית: הדיון על סמכות המחוקק להתגבר על חוקי היסוד או פסיקת בית המשפט המפרשת אותם הינו רווי יצרים פוליטיים. על הפרק עומד לא פחות מכוח המילה האחרונה בתחום ההגנה על זכויות אדם בישראל: האם יימסר לבית המשפט או למחוקק הישראלי? הדיון גם מתנהל כאילו כלל הסוגיות פתוחות למקח וממכר פוליטי, החל בעצם הסמכות להתגבר וכלה בעיצובה של פסקת ההתגברות. מאמר זה מציע זווית חשיבה אחרת. הוא מציע כי סמכות ההתגברות של המחוקק מתיישבת עם ההיסטוריה החוקתית של מדינת ישראל, במסגרתה התגבר המחוקק דרך קבע על סעיף 4 לחוק יסוד: הכנסת לפני המהפכה החוקתית ובית המשפט אישר את הלגיטימיות של כלי זה. סמכות זו גם מתיישבת עם המופעים השונים של התגברות בחוקה הישראלית לאחר חקיקת חוקי היסוד בדבר הגנה על זכויות אדם. לשיטתו של השופט חשין בבנק המזרחי, סמכות ההתגברות מסורה כבר כיום למחוקק הישראלי בכלל חוקי היסוד, אף בהעדר פסקת התגברות מפורשת. יתר על כן, בית המשפט אחראי במידה רבה ללידתה ולניסוחה של פסקת ההתגברות המפורשת בחוק יסוד: חופש העיסוק. זו נולדה כחלק מתקופה היסטורית (1992-1995) שבמסגרתה הנוסחה הפוליטית הייתה תמיכה בתהליך השלום בתמורה לסטטוס קוו בענייני דת, כשמנגנון היישום היה התגברות, בין בדרך של פסקת התגברות מפורשת ובין בדרך של הסכם ולנר הידוע לשמצה. שעה שמנגנון ההתגברות "תואם" את אפיה של החוקה הישראלית, ויש חשש מוצדק כי אימוצה כמנגנון מפורש כללי יביא לזילות ההגנה על זכויות אדם בישראל, המאמר מציע כי סמכות המחוקק להתגבר תחומה במגבלות אינהרנטיות הניתנות לאכיפה על ידי בתי המשפט. מגבלות אינהרנטיות אלה נובעות מאופייה של ההתגברות ככלי של פגיעה, ולא כלי לשינוי החוקה.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Override power, inherent limits, Canadian notwithstanding clause, Israel override power, eternity clauses, unconstitutional constitutional amendment

Suggested Citation

Weill, Rivka, על המגבלות האינהרנטיות על סמכות ההתגברות בחוקה הישראלית
The Inherent Limits on the Override Power in the Israeli Constitution (April 11, 2019). מיועד לפרסום בספר גרוניס ,אהרן ברק ואח' עורכים Intended for Grunis Book,Aharon Barak, et al. eds. Forthcoming. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3370357 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3370357

Rivka Weill (Contact Author)

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel

University of Chicago Law School ( email )

1111 E. 60th St.
Chicago, IL 60637
United States

Yale Law School ( email )

P.O. Box 208215
New Haven, CT 06520-8215
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
94
Abstract Views
460
rank
290,152
PlumX Metrics