ידיד בית המשפט במשפט הפלילי - האיזון הראוי בין זכויות נפגעי עבירה לזכויות מעורבים בפלילים
Amicus Curiae in Criminal Law - the Appropriate Balance between the Rights of Victims of Crime and the Defendants' Rights

58 Pages Posted: 7 Jun 2019

See all articles by Shai Farber

Shai Farber

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: May 27, 2019

Abstract

תקציר בעברית: הפרקטיקה של הצטרפות להליכים מתנהלים כ"ידידי בית המשפט", אומצה בישראל במסגרת בקשה למשפט חוזר (עניין קוזלי). עד היום, גופים שונים הגישו מאות בקשות הצטרפות כ"ידידים" כמעט לכל הערכאות בישראל, וברוב ענפי המשפט. בכל הקשור למשפט הפלילי, הוגשו עשרות בקשות הצטרפות כ"ידידים" - מרביתן באופן התואם עמדות של מעורבים בפלילים, וחלקן בניגוד לעמדת מעורבים בפלילים, בעיקר מצדם של ארגונים המייצגים נפגעי עבירה. המחקר מראה א-סימטריה בין נטיית בתי המשפט לצרף "ידידים" בשם מעורבים בפלילים, לבין נטייתם לצרף "ידידים" בשם נפגעי עבירה. באופן כללי, בתי המשפט נוטים לצרף "ידידים" בשמם של מעורבים בפלילים ביד רחבה יחסית, ואילו ביחס לארגונים אשר מבקשים להציג אינטרסים של נפגעי עבירה, ניכרת הסתייגות מצירופם כ"ידידים". יחד עם האמור, דומה כי הרטוריקה השיפוטית אשר מסתייגת מצירוף "ידידים" בשמם של נפגעי עבירה הולכת ומתגמשת בשנים האחרונות.

המאמר מתמקד בהסתייגות העקרונית לצירוף ארגוני נפגעי עבירה כ"ידידים" המבוססת, בעיקרה, על מסורת שיפוטית מהמשפט המקובל מכוחה אין זה ראוי כי מעורבים בפלילים יתמודדו מול קטגור נוסף: כלומר לא רק מול פרקליטות המדינה אלא גם מול "ידידים". הוא בוחן את השאלה האם העמדה בה נוקט המשפט הישראלי ביחס לצירוף "ידידים" במשפט הפלילי הינה ראויה והאם, בשים לב לחשש מפני פגיעה בזכויות מעורבים, היא מאזנת כראוי בין זכויותיהם לבין זכויות נפגעי עבירה. המאמר יטען, כי חרף הביקורת האפשרית בנושא ובראשה החשש לפגיעה בזכויות מעורבים בפלילים, במקרים מסוימים, יהיה זה ראוי לאפשר לארגונים המייצגים נפגעי עבירה להצטרף כ"ידידים" על מנת להציג טיעונים משפטיים עקרוניים בסוגיות שמשפיעות על נפגעי עבירה. מדיניות זו צריכה להיעשות בצורה שקולה ומידתית, תוך שמירת האיזון העדין בין זכויות נפגעי העבירה לזכויות מעורבים בפלילים. שלוש הצדקות מרכזיות ניצבות בבסיס טיעון זה: ראשית, בהליך הפלילי מתקבלות החלטות הנוגעות לנפגעי העבירה במישרין ולפיכך אי שמיעת האינטרסים שלהם באופן מלא, באמצעות גופים המייצגים אותם, פוגעת בכבודם ורואה אותם כאמצעי אינסטרומנטלי בלבד לביצועו של ההליך הפלילי. הצגת האינטרסים של קבוצות אלה באמצעות מנגנון הייצוג של ה"ידיד" עשוי לסייע בריפוי פגם זה. שנית, לעיתים קיימת אי הלימה בין האינטרסים של נפגעי העבירה לבין האינטרסים של הגופים האמונים על ייצוגם. פגם זה המביא לאי ביטויים באופן עצמאי יכול להירפא, בין השאר, באמצעות הצגת עמדתם כ"ידידי בית המשפט". שלישית, מבחינת בתי המשפט, האזנה לעמדתם העצמאית של ארגוני נפגעי העבירה "כידידים", גם מבלי להיעתר לה בהכרח, עשויה להביא להכרעה המשפטית השלמה ביותר המבוססת על מידע רב יותר; ואף לחזק את הלגיטימציה המוסדית של בתי המשפט בהליכים פליליים.

בתוך כך, המאמר יראה, כי לשימוש "בידיד" במשפט הפלילי השלכות נורמטיביות החורגות מגדרי האדברסריות הקלאסית שבין הנאשם למדינה. אימוץ "הידיד" במשפט הפלילי הישראלי זרע את הזרעים ליצירת סדר דין פלילי מרוכך וגמיש יותר שנותן משקל רב יותר לאינטרס הציבורי הרחב, ובכללו לקבוצות אינטרס שונות שיש להן רצון להשפיע על חייהן בבתי המשפט. אימוץ "הידיד" במשפט הפלילי מלמד, כי ראוי לתת הזדמנות לשמיעת אינטרסים ציבורים נוספים, זולת האינטרסים שמוצגים על ידי היועץ המשפטי לממשלה המופקד לכאורה על הצגת האינטרס הציבורי וזולת האינטרסים שמוצגים על גופים שונים בשמם של מעורבים בפלילים. כל זאת, תוך מציאת נקודת האיזון הארכימדית בין זכויות נפגעי העבירה, זכויות מעורבים בפלילים, והאינטרס הציבורי הרחב.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: נפגעי עבירה, ידיד בית המשפט, ארגוני נפגעי עבירה

Suggested Citation

Farber, Shai, ידיד בית המשפט במשפט הפלילי - האיזון הראוי בין זכויות נפגעי עבירה לזכויות מעורבים בפלילים
Amicus Curiae in Criminal Law - the Appropriate Balance between the Rights of Victims of Crime and the Defendants' Rights (May 27, 2019). Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper, Forthcoming. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3394810 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3394810

Shai Farber (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Ramat Gan
Ramat Gan, 52900
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
87
Abstract Views
342
rank
300,377
PlumX Metrics